REMOTE SENSING AND GIS
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY INSTITUTE


CURRICULUM  VITAE

 

MARDIROSSIAN, Garo Hugassov

(Family Name, First Name, Middle Name)

Office adress:

 Acad. G. Bonchev St., bl.1,

Sofia 1113

Bulgaria

 

Phone:    (+359 2) 979 33 51
               (+359 2) 979 37 97
Fax: 
        (+359 2) 988 35 03

E-mail: g.mardirossian@space.bas.bg ;
mardirossian@space.bas.bg ;
garo@orionbg.net

 

Home page – Bg


 

 

Education (University/Higher School, Faculty/Department, Course, Year of Graduation ):
 
Lomonossov Exemplary School of Fine Mechanics and Optics – Sofia, 1963.

Technical University – Sofia, Weak Current Electrical Engineer, 1977.
 

Honours/Titles/Qualifications (Organization, Title, Year of Award):
 
Geophysical Institute – BAS, Res. Fellow III rank, 1978.

Central Laboratory for Space Research – BAS, Res. Fellow II rank, 1980.

Central Laboratory for Space Research – BAS, Res. Fellow I rank, 1982.

Central Laboratory for Space Research – BAS, PhD in Physical Sciences, 1985.

Space Research Institute – BAS, Sen. Res. Fellow II rank, 1990.

Space Research Institute – BAS, Doctor of Technical Sciences, 2003.

Space Research Institute – BAS, Sen. Res. Fellow I rank, 2005.


 
Previous Experience (Organization, Position, Title, Dates):
 
SRI – BAS, Sen. Res. Fellow II rank, since 1990.

SRI – BAS, Chairman of the Technical Expert Committee, 1992 – 2008.

SRI – BAS, Member of the Scientific Council, 1994 until present.

SRI – BAS, Member of the Special Subjects Council, since 2002 until present.

SRI – BAS, Scientific Secretary of the Scientific Council, 2003 – 2004.

SRI – BAS, Chairman of the General Assembly of the Scientists, 2004 – 2008.

SRI – BAS, Scientific Secretary of the SRI – BAS, 2008 until present.

Editor in Chef of magazine “Aerospace Research in Bulgaria’, 2006 until present.

 

Main Fields of Scientific Research (keywords):
 
Remote Aerospace Techniques and Instrumentation,

Geophysical Device Construction,

Natural Anomalous Processes and Ecological Catastrophes.

Membership in Scientific and Professional Institutions, Bodies and Organizations:
 
Association of Physicists in Bulgaria
Bulgarian Astronautical Society
Union of Inventors in Bulgaria
Balkan Tribological Association
Scientific-Technical Association
Professional and Scientific Awards:
 
Honoured Inventor, 1980

Golden Badge for Contribution to Technical Progress, 1982

Entered in the Golden Book of Inventors and Innovators, 1999
 
International Experience (country, Institution, duration, year):
 
Upon winning a competition under a NATO Research Program was invited to work at the CNRS (National Scientific Research Center of France), 2002, 6 months

                       I. BOOKS

1. Mardirossian, G. Natural Ecocatastrophes and Aerospace Techniques and Instrumentation for their Study. Prof. Marin Drinov Academic Publishing house, Sofia, 1999,368 p.

2. Mardirossian, G.  Aerospace Techniques in Ecological and Environmental Studies. Prof. Marin Drinov Academic Publishing house, Sofia, 2003, 208 p.

3. Mardirossian, G. Natural Disasters and Ecocatastrophes – study, prevention, protection. Prof. Marin Drinov Academic Publishing house, Sofia, 2003, 372 p.

 

                        II. SCIENTIFIC PUBLICATIONS

1. Jekov, J., I.Christov, G.Mardirossian, D.Ivanova. Satelite Absorbic Ozonometer. Aerospace Research in Bulgaria, No 15, 1999, pp. 27–32.

2. Жеков, Ж., И. Христов, Г. Мардиросян, С. Стоянов. Спектрофотометър за определяне на малки газови съставящи в атмосферата. Сборник “30 години организирани космически изследвания в България”, ИКИ – БАН, София, 2000, стр. 321–-324.

3. Стоянов, С., Г. Мардиросян. Анализ на съществуващите методи и средства за изследване общото съдържание на атмосферен озон и неговото вертикално разпределение. Технически университет, Варна, ISSN 1311-986X; 2001, стр. 910–915.4.

4. Getsov, P., G. Mardirossian, J. Jekov  et al. Total content of Atmospheric Ozone Measurement apparatuses, Created in the Space Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences. Proceeding of the II th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation (под печат).

5. Mardirossian,G., P. Getsov, J. Jekov. Ecological Studies Ranking Among the Top-Priority Research Areas of the Space Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences. Proceeding of the II th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation (под печат).

6. Mardirossian, G. Ecological Studies Ranking Among the Top-Priority Research Areas of the Space Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences. Годишник на Технически университет – Варна, 2001, стр. 753–758. 7. Mardirossian, G. Automatic Digital Registration of Geomagnetic Field Parameters. The Eleventh International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2002”. Technical University, Sofia, 2002, pp. 155–158

7. Mardirossian, G, V. Atanassov. Digital registration of Geomagnetic field parameters, Technical ideas,  N 1–2, 2003, рр. 65–69.

8. Мardirossian, G. Modernization of a Seismoreceiver. The Eleventh International Scientific and Applied Mardirossian, G. Automatic Digital Registration of Geomagnetic Field Parameters. The Eleventh International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2002”. Technical University, Sofia, 2002, book 1, pp.149–154.

9. Мардиросян, Г., С. Стоянов, К. Палазов и др. Изследване разпределението на освете-ността във фокалната равнина на обектива на базата на теорията за аберациите. Сб. „Научна конференция с международно участие – Ст. Загора’2003”, т. II, стр. 335–338.

10. Mardirossian, G., S. Velkoski, A. Bliznakov. Improvements and Innovations in Registering the Geomagnetic Field Parameters. Annual of the University of Mining and Geology, Sofia, 2003, pp. 373–377.

11. Getsov, P., G. Mardirossian, S. Stoyanov, J. Jekov, P. Panova. A Possibility of Storm and Hail Prediction using Data about Atmospheric Ozone Variations. Proceed. of International Conf. on Recent Advances in Space Technologies – RAST, Istanbul, 2003, pp.295–298.

12. Мардиросян, Г. Автоматично цифроване на показанията на класическите плювиографи. Сборник „Десета юбилейна международна научна сесия „Съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия” София, 2003, стр. 194–197.

13. Mardirossian, G., B. Boytchev, G. Sotirov, B. Ranguelov. A System Co-ordinates Determination of Accuracy Firing on Ground Targets. Aerospace Res. in Bulgaria, N 17, 2003, рр. 149–159.

14. Mardirossian, G., A. Filipov. Higer Efficiency Method and Realization of Transformation of solar energy. Трета национална конференция по Възобновяеми енергийни източници, София, 2003, pp. 143–147.

15. Mardirossian, G., B. Marangozov. Compressed Air Cartridge. Technical ideas, year XXXIX, N 3–4, 2002, book 1, pp. 133–136.

16.  Mardirossian, G., G. Jelev et al. Electronic and Optic-Electronic Part of the System for Tsunami Physical Modeling. International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2003, book 1, pp. 174–179.

17.  Mardirossian G., B. Boytchev. Some Improvements and Innovations at the Bulgarian Geomagnetic Observatories. International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2003, book 1, pp. 104–109.

18.  Jekov, J., G. Mardirossian, S. Stoyanovn et al. Nonlinear Receiver Reaction of Irradiation with Complex Spectral composition. International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2003, book 3, pp. 67–71.


III. INVENTIONS

1. Мардиросян, Г., Б. Бойчев. Компенсационен сеизмоприемник. Патент № 63477/06.03.2002. Патентно ведомство на Република България, 2002.

2. Мардиросян, Г., Б. Марангозов. Пневматичен патрон. Патент № 63516/2002. Патентно ведомство на Република България, 2002.

3. Аструкова, М., Т. Грозданова, Г. Мардиросян и др. Устройство за определяне на енергетичното състояние на триещи повърхности. Патент рег. № 103270/1999. Патентно ведомство на Република България, № 2/2000, стр. 13.

4. Мардиросян, Г. Устройство за автоматична цифрова регистрация на параметрите на геомагнитното поле, рег. № 106992/12.08.2002. Официален бюлетин на Патентно ведомство, № 2/2003, стр. 42.

5. Мишев, Д., Г. Мардиросян. Устройство за определяне азимута на епицентъра на земетресение, рег. N 38807/1978, Авт. свид. N 26150, ИНРА, София, 1980.

6. Мардиросян, Г., Б. Григоров. Устройство за автоматично регулиране експозицията на геофизичен фоторегистратор. Авт.свид. N 28372, ИНРА, София, 1980.

Мардиросян, Г., Д. Мишев. Устройство за определяне местоположението на епицентъра на земетресение, рег.N 46637/1980, Авт. свид. N 30587, ИНРА, София, 1981.

8. Фратев, М., Г. Мардиросян. Цифрово управляем честотен манипулатор, рег.N 52404/1981, Авт. свид. N 32250, ИНРА, София, 1982.

9. Мишев, Д., Г. Мардиросян. Геофизичен регистратор, рег. N 69039/1985, Авт. свид.  N 39607, ИНРА, София, 1988.

10. Михайлов, Д., Г. Мардиросян, Б. Григоров. Устройство за регулиране експозицията на галванометричен фоторегистратор, рег.N 70383/1985, Авт. свид. N 40118, ИНРА, София, 1988.

11. Мардиросян, Г., Д. Мишев. Устройство за автоматично експресно определяне местоположението на епицентъра на земетресение, рег.N 77031/1986, Авт. свид. N 42808, ИНРА, София, 1988.

12. Мардиросян, Г., М. Фратев, И. Бъчваров. Устройство за автоматично измерване периодите на колебание на постоянен магнит в геомагнитно поле, рег.N 87026/1989, Патент. N47458, Патентно ведомство на република България, 1989.

13. Мардиросян, Г., В. Колев. Устройство за защита на компютерни комплекси от неотори-зирано репродуциране, рег.N 89167/1989, Патент N 48653, ИНРА, София, 1989.

14. Мардиросян, Г. Геофизичен регистратор, рег.N 76469/1986, Авт.свид. N 42650, Патентно ведомство на република България, София, 1990.

15. Мардиросян, Г., В. Колев, А.Тотев. Устройство за измерване скоростта на летателен апарат, рег.N 92386/1990, Патент N 51017, Патентно ведомство на Република България, София, 1993.

16. Мардиросян, Г., Б. Рангелов. Устройство за моделиране на релефа при бързи геодинамични процеси, рег. N 97460/17.02.1993, Патент N 60729, Патентно ведомство на Република България, София, 1996.

17. Мардиросян, Г., А. Филипов. Устройство за преобразуване на слънчева енергия, рег. N 97850, Патент N 123, Патентно ведомство на Република България, София, 1997.

18. Мардиросян, Г., Б. Цветков. Метод за определяне на движението на точка от земната повърхност, рег. N 99584, Патент N 61921, Патентно ведомство на РБългария, 1999.

19. Мардиросян, Г., Б. Бойчев. Компенсационен сеизмоприемник. Патент № 63477/ 06.03.2002. Патентно ведомство на Република България, 2002.

20. Мардиросян, Г., Б. Марангозов. Пневматичен патрон. Патент № 63516/2002. Патентно ведомство на Република България, 2002.

21. Аструкова, М., Т. Грозданова, Г. Мардиросян и др. Устройство за определяне на енергетичното състояние на триещи повърхности. Патент рег. № 103270/1999. Патентно ведомство на Република България, 2003.

22. Мардиросян, Г. Устройство за автоматична цифрова регистрация на параметрите на геомагнитното поле, рег. № 106992/12.08.2002. Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, № 2/2003, с. 2.

23. Мардиросян, Г. Сеизмоприемник с електромагнитно поле на преобразувателя, рег. № 108773/25.06.2004. Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, № 11/2004, с. 26.

24. Мардиросян, Г., Ж. Жеков, П. Гецов. Шарнирен визир с дискретно променливо увеличение, рег. № 108812/19.07.2004. Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, № 11/2004, с. 27.

25. Мардиросян, Г., Т. Терзиев, В. Германов, Ж. Жеков. Спектрофотометър за изследване на атмосферата, рег. № 108893/04.10.2004. Официален бюлетин ня Патентно ведомство на Република България, № 1/2005, с.29.

 


top