REMOTE SENSING AND GIS
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY INSTITUTE


CURRICULUM VITAE

 

Name:

Spiridonov, Hernani Borisov

(Family name, First Name, Second name)

 

Office address:

Acad. G.Bonchev St., bl.1

Sofia 1113

Bulgaria

Phone:

(+359 2) 979 34 29

Fax:

(+359 2) 988 35 03

E-mail:

kspiridonov@space.bas.bg

Education (University/Higher School, Faculty/Department, Course, Year of Graduation ):

1. St. Kliment Ohridski University of Sofia, Department of Biology, Geology, and Geography first major: Geography, second major: Geology, Master of Science, 1958

2. Georgi Benkovski Military Airforce Academy, town of Dolna Mitropoliya; pilot of the airforce; 1963

Honours/Titles/Qualifications (Organization, Title, Year of Award):

Space Research Institute, major: Professor Physical Geography and Landscape Theory (Code 01.08.01) - PhD, 1997

Space Research Institute, Senior Research Fellow, I rank, 1996

St. Kliment Ohridski University of Sofia, major: Doctor of Science in Geography, Geomorphology and Paleography (Code 01.08.03), 1995

Space Research Institute, Senior Research Fellow, II rank, 1980

Space Research Institute, Research Fellow, I rank, 1975

Space Research Institute, Philosophy Doctor in Geography, 1975

Previous Experience (Organization, Position, Title, Dates):

Space Research Institute, Head of the Remote Sensing of the Earth Department, until present, 1976

Space Research Institute, Chairman of the Scientific Council, since 1997 until present

Ministry of Education and Science, Expert at the Scientific Research Fund – Committee on Earth Sciences

Main Fields of Scientific Research (keywords):

Remote Sensing, GIS, Land Cover, Geology, Geomorphology, Geoecology

Membership in Scientific and Professional Institutions, Bodies and Organizations:

1. КОСПАР: ISC Space Studies of the Earth's Surface, Meteorology and Climatic Subcommittee A.3 - Geology and Productivity of Land Surface and Oceans

2. Standing Workshop on Remote Sensing “Интеркосмос”

3. "European Committee - Directorate-General XII - Science, Research and Development" No. ЕЕ1998А14345

Professional and Scientific Awards:

Ордени, медали, грамоти, юбилейни отличия - национални

Орден “Кирил и Методий”;

Орден от Виетнам;

От Съвета на ИНТЕРКОСМОС при АН СССР;

От Федерацията по космонавтика на СССР - медал - “Ю.А. Гагарин”

Principal Publications:

1. Спиридонов, Х., 1999. Кръгови морфоструктури в Средногорието. Книга, С., Академично издателство “Проф. М.Дринов”, 270 с.

2. Спиридонов Х., М. Червеняшка, Е. Руменина, Г. Желев, А. Гиков, Д. Неделчева, 2000. Тематично картографиране на планински и равнинни терени по космически изображения. Сб. доклади от Юбилейна научна сесия “30 години организирани космически изследвания в България. Изд. ИКИ БАН, стр. 132-137.

3. Спиридонов Х., 2000. Приложение на дистанционните методи при геолого-географските изследвания. Сб. доклади “Международна научна сесия 50 години ГИ - БАН”, Изд. БАН, стр. 162-171.

4. Spiridonov Н. 2000. Geomorphogical structure of the Chirpan elevation and the Chirpan threshold. In: Geodynamic investigation on the territory of Bulgaria. Investigation of the Chirpan-Plovdiv region, related to the 1928 Earthquake. Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodedetic Astronomy. p. 141-148.

5. Спиридонов Х., А. Орев, А. Гиков, Г. Желев, Н. Николова. Наблюдения върху свлачището при с. Чакърци, Кърджалийско, Източни Родопи. Сб. Доклади на Балканска научно-практическа конференция "Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони". Враца. 2000. стр. 465-477.

6. Спиридонов Х., Н. Георгиев. 2001. Изследване на неотектониката и геодинамиката на България. Сб. Доклади “Геодезически, Фотограметрични и Спътникови Технологии – Развитие и Интегрирано Приложение”, стр. 381-390.

7. Георгиев Н., Х. Спиридонов. 2001. Методи за координатно привързване, ректификация и интерпретация на космически изображения. Сб. Доклади Юбилейна Научна Сесия
“40 Години от Първия полет на Човек в Космоса”. Т. 2. ВВВУ “Г. Бенковски”.
Д. Митрополия. стр. 150-160

8. Спиридонов Х., Н. Георгиев. 2001. Изследване на неотектониката и геодинамиката на България  (При използване на наземна и дистанционна информация). “40 години от първия полет на човек в Космоса”. Т. 2. ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, стр. 161-175.

9. Спиридонов Х., Г. Алексиев. 2002. Приносите на проф. Д. Яранов в областта на геоморфологията и неотектониката. Сб. Доклади от Научна конференция с международно участие в памет напроф. д-р Д. Яранов, Варна. стр. 26-32.

10. Спиридонов, Х., За егейската тектоника (по проф. Яранов от негови съчинения). Кн. “Доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов”, Варна, Т. 1., 2002, стр. 127-133.

11. Алексиев, Г., Х. Спиридонов. 2002. Денудационни повърхнини и тяхното морфостратиграфско значение. Сб. Доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Д. Яранов, Варна. стр. 117-126.

12. Маринова Р., Г. Алексиев, Х. Спиридонов, Г. Балтаков, Т. Кръстев, 2002. Национална геоморфоложка карта В М 1:100 000 (Принципи и методи за геоморфоложко картиране). Сб. Доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Д. Яранов. Варна. стр. 368-374.

13. Спиридонов Х. 2002. Денудационни повърхнини. География на България. Физическа география, Социално-икономическа география. Изд. Фор Ком, стр. 44-51.

14. Алексиев, Г., Х.Спиридонов, 2002. Мезозойска и неозойска геодинамична еволюция, Монография “География на България”. Физическа география, Изд. Фор Ком, стр. 93-98.

15. Спиридонов, Х., Н.Георгиев, 2002. Анализ на аерокосмическа и наземна информация в изследването на неотектониката и геодинамиката на Предбалкана и Стара планина. Кн. “110 години Въздухоплаване в България”, ВВВУ “Георги Бенковски”, гр. Долна Митрополия, стр. 140-150.

16. Спиридонов, Х., 2002. Неотектониката и нейното развитие в България. БАН, Проблеми на географията, 1-2, С., стр. 63-69.

17. Spiridonov H., Neotectonics and its Evolution in Bulgaria. International symposium and exhibition, New Surveying Instruments and technologies, 2002.

18. Spiridonov H, N. Georgiev, 2003. Study of the neotectonics and geodynamics of the republic of Bulgaria, 2003, Aerospace Research in Bulgaria, BAS S., vol. 17, pp. 84 – 97.

19. Георгиев, Н., Спиридонов, Х. Съвременни аерокосмически техники и технологии при дистанционното изследване на Земята. Научна сесия в Национален Военен Университет “В. Левски” гр. Шумен, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, Сборник научни трудове, ч. III, 2004, стр. 23– 40.

20. Spiridonov H., Remote Sensing in Bulgaria: State-of- the-Art. Доклад на конференция: The use of Space Technology: Opportunities and Challenger for South-Eastern Europe and Black Sea Region, 20-21 January 2005, Sofia.


 


top