ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

Никола Иванов ГЕОРГИЕВ

(име, презиме, фамилия)

Място на раждане:

София

Служебен адрес:

гр.София 1000,

ул. Московска 6

ПК 799

тел:

(+359 2) 9793 314

факс:

(+359 2) 9813 347

E-mail:

ngeorgiev@space.bas.bg

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

Университет по архитектура и строителство, София -"Геодезия, фотограметрия и картография",
1960 г.

Научни степени (организация, степен / звание, година на придобиване

Централна лаборатория по висша геодезия, н.с. III ст.- н.с. I ст., 1966 – 1974 г.

Висш инженерно-строителен институт, Доктор, 1969 г.

Астрономически съвет на АН на СССР, ст. н.с. II ст., 1975 г.

Централна лаборатория по висша геодезия, ст. н.с. II ст., 1978 г.

Държавен Астрономически институт “Щерберг” (ГАШ) Московски уневерситетУ СССР, Доктор на физико-математически науки, 1979 г.

Централна лаборатория по висша геодезия, Ст. н.с. I ст., 1981 г.

Избран е Професор по Геодезия във ВНВСУ «Ген. Бл. Иванов»  1983 г.

Членство в международни и чуждостранни научни организации и академиинаучни организаци

· Член-кореспондент на “Международната академия по астронавтика” в Париж, (Internationalis Astrorautica Academia   MCMLX избран през 1990 г.,

· Академик на “Международната академия по астронавтика”  в Париж, (Internationalis Astrorautica Academia   MCMLX),  съм избран през 1997 г.

· 02 July 1999 г. Expert EUROPEAN COMMISSION, Directorate General XII,Scienceq Research  and Development, Subject EE 19981A14184, Call for applica-tions for expert evaluators No C 385 A/ 02 DG XII GAG04, Експерт по оценка на приложни определени научни проекти и програми на ЕК.

· Член на Международния Съюз по Геодезия и Геофизика (МСГГ)

· Член на Комитета за космически Изследвания (COSPAR).

· Представител в Международната Асоциация по Геодезия (МАГ).

· Член на две комисии на COSPAR  и национален кореспондент на Комисия VI и Комисия VIII на МАГ.

· Член е и национален ръководител и международен координатор на проекта ИДЕАЛ, приет от КАПГ и ИНТЕРКОСМОС.

· Член съм международните организации ИНТЕРКОСМОС и КАПГ.

· Национален ръководител и координатор на проекта ИДЕАЛ от секция 4 на ИНТЕРКОСМОС и супроект 14 на КАПГ.

· Член съм на Националния комитет по Геодезия и Геофизика (НКГГ)

· Научен секретар на НКГГ.

· Член на Националния Комитет по Изследване и Използване на Космическото пространство (НКИИКП).

· Член съм национален ръководител и международен координатор на проекта ИДЕАЛ, приет от КАПГ и ИНТЕРКОСМОС.

· Член съм международните организации ИНТЕРКОСМОС и КАПГ.

· Национален ръководител и координатор на проекта ИДЕАЛ от секция 4 на ИНТЕРКОСМОС и супроект 14 на КАПГ.

· Член съм на Националния комитет по Геодезия и Геофизика (НКГГ)

· Научен секретар на НКГГ.

· Член на Националния Комитет по Изследване и Използване на Космическото пространство (НКИИКП).

· Член на национални научни  организации и научна административна деиност

· Член на секция “Висша геодезия” при НТС по Геодезия.

· Член на СНС по “Геодезия” към ВАК.

· Заместник председател на СНС по “Геодезия” към ВАК.

· Член на два мандата на СНС по “Геофизика” към ВАК.

· Председател на НС при ЦЛВГ – БАН

· Член на НС при ИКИ – БАН

· Председател на Общото събрание на учените при ИКИ – БАН.

· Ръководителе  е   4 д-р н. и 2  д.н. - защитил.

Научни награди

Кирил и Методий I ст., Орден „100 г. България” и други.

Научна и научноприложна активност

Цитирания:

Общ брой на цитати в чужди и наши трудове

        126

Отзиви и оценки на учени от чужбина и у нас

          22

Цитати на трудове в които са прави анализи на постиженията

          15

Цитати в самото заглавие на наши и чужди статии

            7

Всичко:

          192

 

Публикации:

Публикации

Бройки

Публикации  на

Бройки

В чужбина:

79

Български:

59

В България:

122

Английски:

47

                            Всичко:

201

Руски:

54

От тях: Индивидуални:     65

                Колективни:        129

 

Немски:

14

Основни публикации: (представя се пълно библиографско описание по БДС):

                Публикации в чужбина :-  88;

                Публикации в България-112;

 

По съществени основни публикувани научни труда

Монографии

1. Монография І: Н. Георгиев, Двете главни геодезически задачи при големи разстояния за географски координати с таблици за тях върху елипсоидна и Ф.И. Карсовски.   ЦЛГ – БАН, 1969, стр. 6  - 51, голям формат 280/200,  която е дадена под № 10  в приложения списък № 1.

2. Монография ІІ: K. Arnold (DDR),  Wl. Hristov (Bulg.), J. Kletniks (Ud SSR),         N. Georgiev (Bulg.), K. Lapuschka (Ud SSR), D. Schoeps (DDR), J. Bolodis (Ud SSR), Z. Dartaktchiev. (Bulg.), K.H.Маrek Die Bestimmung des Richtungsvektors Riga-Sofia aus Beodachtungen des Satelliten ECHO-2,  Veroffentlichungen des Zentralinstitute Physic der Erde,  Deutche Akademie  der Wissenschaften zu Berlin,  № 8, 1971, pp.5 –65 е Монографията дадена под № 17, голям формат 280/200,

3. Монография ІІІ: Н. И. Георгиев,  А. Г. Масевич,  Б. М. Кленцкий , С.К. Татевян Использование оптических наблюдений исскуственных спутников Земли для геодезии,  БАН, С. 1979, стр. 3 - 274,  (От  Н. Георгиев са написани параграфи 2.6,  3.1I 3.11,   4.2, 4.3 , 4.6  и съвместно с Кленицкий   параграфите   2.7, 4.8  ).

4. Монография ІV: Н. Георгиев,  Определения координат промеждуточного движения  и зональных гармоник геопотенциала ИСЗ с помощью степенных рядов регуляризованного времени, , Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга” (ГАИШ), при  Московский  государственный  университет им.”М. В. Ломоносова”, 1980 г.стр. 156 – 186.

5. Монография V: “Научно-экспериментальная программа оптических наблюдений спутника Интеркосмос “Болгария –1300”, Сборник материалов 1 част, Москва,  АС АН СССР и  ЦЛВГ – БАН, 1982  стр.  3 - 152.

6. Монография VІ: Results of the scientific cooperation between the Ceneral Labora-tory for Geodesy at the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academ. of Sciences in Sopron,  S, 1987, стр. 4 150.

По съществени основни публикувани научни труда

1. Georgiev, N., Nedkov, R., 1999, Space Scaner Images Processing Using GPS Measuring and Definite Reference Ellipsoid, Pecor 14, The Faufteenth William T. Peiora Menorial Remote Sensing Symposium, The Land Satellite Information in The Next Decade, Denver, Colorado USA.

2. Георгиев, Г. Мардиросян, Х. Спиридонов, 1999, Космически методи за изследване на регионалната и глобалната геодинамика. Сб. доклади от симпозиум "Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник – Кресна, с. 241-251.

3. Георгиев, Н., Г. Мардиросян, Х. Спиридонов. 1999. BALKANPROB - космически проект за изследване на динамиката на литосферата на Балканите и България. Аеро-космически изследвания в България. кн.15. Изд. БАН. с. 64-74.

4. Георгиев, Н., Р.Недков, А.Христов, 2000, Високоточен метод за привързване и ректификация на космическите фотографски изображения, сб. "30 год. организирани космически изследвания в България", с. 124-131.

5. на опорните точки от терена  при координатното привързване на космически фотографски изображения, Сборник доклади "Международна научна сесия 50 години ГИ - БАН”, С., с. 179-189.

6. Spiridonov, H., N.Georgiev, A.Gikov, 2000, M.Cherveniashka, G.Jelev, D.Nedelcheva, 2000, Application of Remote Sensing for the Study of GIS For Different Types of Land Cover Международен научен семинар: "Географска информация за инфраструктурата GII-2000"

7. Georgiev, N., R.Nedkov, D.Nedelcheva, 2001, Using an orbital method and GPS measures of the ground controlpoints in the georeference of the space images, J. Aerospace Research in Bulgaria, vol., pp.70-81

8. Спиридонов, Х., Н.Георгиев. 2001. Изследване на неотектониката и геодинамиката на България. Сб. Доклади “Геодезически, Фотограметрични и Спътникови Технологии – Развитие и Интегрирано Приложение”, с. 381-390.

9. Георгиев, Н., Х.Спиридонов, 2001, Методи за координатно привързване, ректификация и интерполация на космически изображения, Юбилейна научна сесия “40 години от първия полет на човек в Космоса", Долна Митрополия, с 150-160.

10. Спиридонов, Х., Н.Георгиев, 2001. Тектонски и геодинамични изследвания в България с използване на наземна и спътникова информация. Сб. Доклади от Международен Симпозиум и Изложба “Геодезически, фотограметрични и спътникови технологии - развитие и интегрирано приложение”. с. 381-390.

11. Спиридонов, Х., Н.Георгиев. 2001. Изследване на неотектониката и геодинамиката на България (При използване на наземна и дистанционна информация). “40 Години от Първия полет на човек в Космоса”. том. 2. ВВВУ “Г. Бенковски”. Д.Митрополия. с. 161-175.

12. Георгиев Н., Р. Недков, Д. Неделчева  2000, Използване на орбитален метод и GPS   измервания на опорните точки от терена при координатното привързване на космическите фотографски изображения, Сборник доклади "Международна научна сесия 50 година Географски институт - БАН, 2000, С ,стр. 179 - 189..

13. Георгиев, Н, Мардиросиан, Г.,Спиридонов Х., 1999 г.,- Космически методи за изследване на регионална и глобалаяна геодинамика, Симпозиум "Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1994 г в "Крупник - Кресна", Благоевград, 27 - 28 април Сборник доклади, С., 1999, стр. 241 – 253

14. Georgiev, N. , Mardirossian, G., M., Spiridonov, H., BALKANPROB - Space projec, for studying the dinamics of the lithosphere of Bulgria and Balkans, Аерокосмически изследвания в България, БАН, кн. 15. С., 1999, стр. 64 – 74

15. Георгиев, Н., Х. Спиридонов,  Методи за координатно привързване, ректификация и интерпретация на космически изображения   Доклад на " Юбилейна научна сесия  ВВВУ, Д. Митрополия", 12 –13 април  2001 г. и отпечатани в сборник от доклади «40 години от първия полет на човека в Космоса» том. 2 ,2001, стр. 150 – 160.

16. Георгиев, Н, Недков, Р.,- Ректификация на геометрическите деформации при космическите сканерни изображения чрез апроксимиращ функции, Аерокосмически изследвания в България, БАН, кн. 15, С., 1999, стр. 90 - 98.

17. Georgiev, N., R. Nedkov, D. Nedelcheva, Using an orbital method and GPS measurements of the ground control points in georeference of space images, Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, N 16, 2001, pp70 – 81

18. Георгиев, Н. ., Х. Спиридонов,  Методи за координатно привързване, ректификация и интерпретация на космически изображения   Доклад на " Юбилейна научна сесия  ВВВУ, Д. Митрополия", 12 –13 април  2001 г. и отпечатани в сборник от доклади «40 години от първия полет на човека в Космоса» том. 2 ,2001, стр. 150 – 160.

19. Георгиев, Н., Спиридонов, Х.,- Географска информационна система на земното покритие за територията на България създадена по програма "КОРИН", Военно-топографска служба, Технически бюлетин, Геодезия, фотограмитрия, картография, N 1, МО, С., 1998, стр. 81 -89.

20. Георгиев, Н., Х.Спиридонов, 2002, Съвременни аеро и космически техники и технологии при дистанционното изследване на Земята, Доклад на научна сесия 2002 проведена в Национален Военен Университет “В. Левски”, гр. Шумен, 24-25 окт. pp. 91-96

21. Spiridonov H, N. Georgiev, 2003, Study of the neotectonics and geodynamicsof the republic of Bulgaria, vol. 17, pp. 84-97.

22. Georgiev N., Sv. Fotev, 2003, Mathematical model for coordinate attachment and rectification of space images with high resolution, Aerospace Research in Bulgaria, vol. 17, pp. 34-47.

23. Georgiev, N. Sv. Fotev, St. Avramov, Analysis of the precision of the rectification of the satellite imagery – using distributory data versus on-ground GIP measurements, Аerospace Research in Bulgaria, BAS, S., vol. 18, 2005, рр. 32 – 40.

24. Гeorgiev, N., Algorithm for Coordinate Attachment and Rectification of Space Images With High Resolution, приета за кн. 19, Aerospace Research in Bulgaria, BAS, S., (под печат).

25. Фотев, Св., Н. Георгиев, Използване ЕОР при ректификация на сателитни изображения чрез директна линейна трансформация, 10-th Jubilee International Conference  on Contemporary Problems of Solar-Terrestrial Influences, 20-21.11.2003, Sofia, BAS, издадена 2005, pp. 198– 202.

26. Фотев, Св., Н. Георгиев, Софтуер за конвертиране и анализ на архивирани данни за орбиталните елементи на ИСЗ при дистанционните изследвания Доклад на  Научна сесия-2002 в Национален Военен Университет “В. Левски”–Шумен, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС” Сборник научни трудове том 2, 2005 г., стр. 78–86.

27. Георгиев, Н., Спиридонов, Х., Съвременни Аеро-космически техники и технологии при дистанционното изследване на Земята. Доклад на научна сесия в Национален Военен Университет “В. Левски” гр. Шумен, Факултет“, Артилерия, ПВО и КИС”, Сборник научни трудове, част III, 2005 г.


горе