ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Милен ЧАНЕВ

(име, фамилия)

Служебен адрес:

гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:       (+359 2) 979 2417

факс:    (+359 2) 988 35 03

е-mail: m_apiaster@abv.bg

       

Образование: 

Редовен Докторант в ИКИТ – БАН, секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, докторска програма „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“; Научен ръководител – доц. д-р  Лъчезар Филчев, 2019 à

Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен факултет, степен Магистър, Магистърска програма „Биологично земеделие“, 2016 – 2018 г.

Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, степен Магистър, магистърска програма "Физическа география и ландшафтна екология", 2011 – 2013 г.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, степен Бакалавър, специалност „География“,  2008 - 2011 г.

ПГД „Георги Кондолов“ гр. Бургас, средно специално образование, трета степен на професионална квалификация „Горско и ловно стопанство“ 2001 – 2006 г.

Езици

Английски език – B1
Руски език – А2

Проекти

„Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски вида птици на територията на ПП „Българка“, рег. № 5103020-24-667, 2014;

„Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, ДЗЗД  Консорциум „Натура България” 2011–2013 г.;

„Приложение на информационните технологии за моделиране на горски екосистеми, като подход за развитие на динамичните глобални модели на растителността“, Фонд научни изследвания на МОН съфинансиран по COST – Договор № ДКОФ 7РП 02/21/13.10.2010 г.;

„Бългро-Румънски проект за картиране на значими за опазване на биоразнообразието гори“, БДЗП по проект на фондацията Aage V. Jensen Charity, 2007–2009 г.;

„Проучване популацията на прилепите на територията на ПП „Странджа“, суб-програма Comenius, 2007 г.

Публикации

1. Chanev, M. 2021. Problems and perspectives in organic cultivation of cereals - overview. Ecological Engineering and Environment Protection, 2, 2, (под печат);

2. Чанев, М., Филчев, Л. 2021. Спътников мониторинг на добивите от пшеница в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 24, 5, (под печат);

3. Ganeva, D., Chanev, M., Filchev, L. 2021. Requirements for Near-Surface Remote Sensing Data Acquisition and Processing as an Alternative to Traditional In-Situ Phenology Observations of Crops in Bulgaria. 17th international conference 'Space, Ecology, Safety', 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 217-223;

4. Чанев, М., Филчев, Л., Иванова, Д. 2021. Възможности за приложение на дистанционните методи в биологичното отглеждане на зърнено-житни култури – Обзор. Journal of the Bulgarian Geographical Society, 43, Bulgarian Geographical Society, 2021, ISSN:p-ISSN 0375-5924, e-ISSN 2682-986X, 31-36;

5. Чанев, М. 2021. Намалени почвообработки в биологичното земеделие. 17th international conference 'Space, Ecology, Safety', 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603 – 3313, 322-327;

6. Чанев, М., Филчев, Л. 2020. Възможности за прогнозиране на добива от биологична пшеница с използване на аерокосмически методи. Space, Ecology, Safety' 2020, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 213-216;

7. Атанасова, Д., В. Манева, М. Чанев, 2018. „Влияние на предшествениците върху фитосанитарното състояние и продуктивността при зимуващ овес в биологично земеделие“. В: Конференция на ДЗИ - Ген. Тошево. Изследвания върху полските култури. ISSN 1312-3882 (под печат)

8. Атанасова, Д., В. Манева, М. Чанев. 2018. „Преодоляване на фитотоксичност от пестициди при зимуващ овес с помощта на биологични торове“. В: Международна научна конференция “Устойчиво развитие на земеделието – приоритет на съвременната аграрна наука”, 28 ноември 2018 г.  Научни трудове, ИЗ – Карнобат ССА. ISSN 1314-961X  (под печат)

9. Атанасова, Д., В. Манева, М. Чанев. 2018. „Влияние на предшественика върху фитосанитарното състояние и продуктивността при ръж и тритикале в биологично земеделие“. Научни трудове, Международна научна конференция “Устойчиво развитие на земеделието – приоритет на съвременната аграрна наука”, 28 ноември 2018 г.  Научни трудове, ИЗ – Карнобат ССА. ИЗ – Карнобат ISSN 1314-961X (под печат)

10. Атанасова, Д., В. Манева, М. Чанев. 2018. „Фитосанитарно състояние на посевите от зимуващ овес в Югоизточна България“. В: Конференция на ДЗИ – Ген. Тошево. Изследвания върху полските култури. ISSN 1312-3882 (под печат)

11. Чанев, М., Н. Георгиева. 2014. „Флористично разнообразие на Карнобатски Хисар“, В: Юбилейна научна конференция „30 години Катедра география“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 107–113. ISBN 978-954-2968-96-2

 

 


горе