ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

Златомир ДИМИТРОВ

(име, фамилия)

Служебен адрес:

гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:       (+359 2) 979 2417

факс:    (+359 2) 988 35 03

е-mail: zlatomir.dimitrov@space.bas.bg

Образование: 

Редовен Докторант в ИКИТ-БАН, секция „Дистанционни Изследвания и ГИС“; Ръководител: Проф. Евгения Руменина; направление – използване на радарната поляриметрия и интерферометрия в горски територии; 2016 - днес.

Степен Магистър, специалност „Физика“, Магистърска програма по Метеорология, СУ „Св. Климент Охридски“, Физически Факултет; направление – спътникова Метеорология; 2007 г.

Степен Бакалавър, специалност „Физика“, СУ „Св. Климент Охридски“, Физически Факултет; направление – Метеорология и Геофизика; 2004 г.

 

Заемани длъжности

      Институт по Космически Изследвания и Технологии към БАН, редовен Докторант, от 01.02.2016 г.

      Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция, IT-специалист и ГИС, 2013 г.  – до днес

      Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, специалист ДИ и ГИС, 2008 г. – 2016 г.

      СТАЛКЕР ЕООД, IT-специалист, 2008 г. – 2012 г.

      Национален Институт по Метеорология и Хидрология към БАН, физик, 2004 г. – 2007 г.

 

Области на професионален интерес - ключови думи : 

Дистанционни методи от Космоса, Радари със синтезирана апертура - SAR, поляриметрия и интерферометрия  - Pol-InSAR, поляриметрия - PolSAR, атмосферни корекции, програмиране и сървърни технологии (уеб-ГИС)

 

Езици

Английски – B2; Френски – A2;

 

Езици за програмиране

PHP, HTML, CSS, Javascript, C++, Matlab, Visual Fortran

Софтуерни компетенции

Софтуер за обработка на спътникови изображения – оптични и SAR, ГИС и eCognition, софтуерни пакети и ОС на Microsoft, софтуер с отворен код, Unix-базирани системи и сървърни компоненти.

 

Научно – изследователска активност:

Участие в международни проекти с научен характер:

         2015 г. – 2016 г., Проект – FEMA, по програма EEA Grants на р. Норвегия, ръководител на проекта – ИБЕИ-БАН, под-изпълнители ЦПСИ-РЕСАК и др., оценка на състоянието водните еко-системи, изготвяне на мозайка от Sentinel-2, др.

         2014 г., Научно-приложна задача, изпълнител ЦПСИ-РЕСАК, изследване на обекти с антропогенен характер, за добив на полезни изкопаеми (мина дейност) по SAR - изображения от ENVISAT, ERS-2, използване на InSAR и Coherent Change Detection.

         2013 г. – 2014 г., Проект по 7РП и програма COPERNICUS на ЕС, “EUFODOS”, ръководител на проекта JR Австрия, от българска страна – ЦПСИ РЕСАК, оценка, изследване и картиране на състоянието на горските екосистеми, използване на InSAR за бързо картиране на нарушения от TerraSAR-X, атмосферни корекции в пресечена местност на VHR изображения от Ikonos, Formosat-2, QuickBird-2.

         2011 г. – 2013 г., Проект по 7РП и програма COPERNICUS на ЕС, „Geoland-2“, ръководител на проекта – DG-JRC, подизпълнител от българска страна – ЦПСИ-РЕСАК, оценка и картиране на на изоставени тревни площ и на земи с висока природна стойност, по поречието на р. Струма; изготвяне на NDVI, LAI, FPAR, RVI по VHR-изображения от RapidEye и SPOT-4, използване във верига на e-Cognition.

         2009 г., Научно-приложна задача, изпълнител ЦПСИ-РЕСАК, откриване на земеделски култури по VHR-SAR изображение от TerraSAR-X, валидиране с оптични VHR.

Участие в други международни проекти и програми от национално ниво без научен характер.

Участие в международни конференции и такива на национално ниво.

Участие в международни обучения с научна форма, по тематика - дистанционни изследвания от Космоса.

 

Публикации

1.      Златомир Димитров, “Приложение на SAR – за изследване на промените в земното покритие в България”, XXIV-ти Международен Симпозиум на Модерните технологии, образование и професионална практика в Геодезията и сходни области“, ISSN 2367-6051, Абстракт от Конференцията, „38_a_EN.pdf”, 2014 г.

2.      Pavel Milenova, Vassil Vassileva,*, Anna Vassilevaa, Radko Radkova, Vessela Samoungia, Zlatomir Dimitrova, Nikola Vichevb, “Monitoring of the risk of farmland abandonment as an efficient tool toassess the environmental and socio-economic impact of the CommonAgriculture Policy”, Remote Sensing Application Center – ReSAC, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 32 (2014) 218–227, 2014

3.      Златомир Димитров1, Александър Гиков2, “Приложение на атмосферни корекции на VHR-спътникови изображения, в планински територии”, SES-2013, Девета Международна Научна конференция с международно участие – КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ; ИКИТ – БАН, София, 2013 г.

4.      R. Radkov, N. Tsvetkova, A. Vassileva, Z. Dimitrov, „Contribution to GMES Operational Capacity Reference Database“, Remote Sensing Application Center - ReSAC, 2nd GMES Operational Capacity Workshop,  Sheraton Hotel, Sofia, 2011

5.       Konstantin Stefanov, Zlatomir Dimitrov, "Trans-European Transport Corridors Reference Land Cover Data - Ground cover along major transport axes of the Republic of Bulgaria", Remote Sensing Application Center - ReSAC, 2nd GMES Operational Capacity Workshop,  Sheraton Hotel, Sofia, 2011


горе