ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

Десислава ГАНЕВА-КИРЯКОВА

(име, фамилия)

Служебен адрес:

гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:       (+359 2) 979 2417

факс:    (+359 2) 988 35 03

е-mail: dganeva@mail.space.bas.bg

       

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

Доктор в Институт по Космически Изследвания и Технологии – БАН, София,

Заглавие на дисертацията: Оценка на състоянието на посеви от рапица в СИ България чрез спътникови и наземни данни

Научен ръководител: доц. д-р Георги Желев

 

2015: Магистър по Географски информационни системи и дистанционни изследвания на Земята, University of Southampton, UK

1994: Инженер по телекомуникации, Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications in Paris, France

1992: Бакалавър по информатика, Université “Pierre et Marie Curie”-Paris 6, France

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

Ganeva D. and Roumenina E. 2019. Оценка на състоянието на посеви от рапица в Североизточна България чрез спътникови и наземни данни. Poster at the Fifteenth Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY (SES2019), 6-8 November 2019, Sofia, Bulgaria; ISSN: 2603-3313

 

Ganeva D., Roumenina E., Jelev G., Banov M., Krasteva V., Kolchakov V. 2019. Applicability of parametric and nonparametric regression models for retrieval of crop canopy parameters for winter rapeseed and wheat crops using Sentinel-2 multispectral data. Proc. SPIE, 11174, 2019, DOI:10.1117/12.2533651

 

Ganeva D. and Rоumenina E. 2018. Remote estimation of crop canopy parameters by statistical regression algorithms for winter rapeseed using Sentinel-2 multispectral images. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e07, 75-95

 

Ganeva D. 2018. Semiautomatic retrieval of biomass based on Vegetation Index optimization and machine learning methods for winter rapeseed crops. Fourteenth Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY (SES2018), 7-9 November 2018, Sofia, Bulgaria; ISSN: 2603-3313

 

Ganeva D. 2018, Rapeseed crops flowering duration estimation by RGB images acquired by consumer drone: a tool for ground-truthing. Proc. SPIE 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018); doi: 10.1117/12.2326149

 

Ganeva D. 2017. Remote Estimation of the flowering stage duration for winter rapeseed crop. Poster at Thirteenth Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY (SES2017), 2-4 November 2017, Sofia, Bulgaria; ISSN: 1313-3888

 

Ganeva D.  2017. Monitoring of winter rapeseed crops in Northeast Bulgaria through satellite and terrestrial data. Poster at the 7th Advanced Training Course On Land Remote Sensing, 4–9 September 2017, Szent István University, Gödöllő, Hungary

 

Ganeva D.  2015. Modelling the ecological niche of macrophythobenthos species along the Bulgarian Black Sea coast. Conference Proc. Eleventh Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY (SES2015), 4-6 November 2015, Sofia, Bulgaria; ISSN: 1313-3888

 

НАУЧНИ ГРАНДОВЕ

 

Спечелен проект (№ ДФНП-17-43/26.07.2017), по „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ с научен консултант проф. Евгения Руменина.

Заглавие: Оценка на състоянието на посеви от рапица в СИ България чрез спътникови и наземни данни.

Период: 08.2017 – 01.2019.

Цел: Изследването има за цел да разработи методология за оценка на състоянието на зимна рапица (Brassica napus) въз основа на експериментални проучвания, теоретични анализи и сателитни данни от мисията Sentinel-2. Тя се основава на хипотезата, че съществува връзка между вегетационни индекси и фенологичните, биометричните и физиологичните показатели на зимна рапица. Наличието на такава зависимост дава възможност да се предложи методология за оценка на състоянието на зимна рапица само чрез методи за дистанционно наблюдение на Земята и да се избегнат трудоемките класически методи и следователно да може да се следи зимната рапица на регионално и национално ниво. Резултатите от проучването ще помогнат за подобряване на селскостопанските практики при отглеждането на зимния рапица.

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

 

Партньор: Corteva-Agriscience

Заглавие: Определяне на възможностите на готови продукти в помощ на прецизното земеделие и тяхното приемане от фермерите в Североизточна България.

Период: 07.2019 – 08.2019

Цел: Реализиране на над 20 полета с  дрона DJI Phantom 3 Advanced UAV, оборудван с RGB и NIR цифрова камера, собственост на Pioneer ™ България над полета засети с царевица и слънчоглед. Определяне на възможностите на dronedeploy.com с направените изображения от дрон. Представяне на резултатите на фермери от Североизточна България и оценка на отношението към получените резултати.

 

Партньор:  Corteva-Agriscience

Заглавие:  Приложение на методи за дистанционно наблюдение и географски информационни системи в областта на прецизното земеделие

Период: 03.2019 – 07.2019

Цел: Целта на този проект е да се приложат съвременни методи за дистанционно изследване на Земята за извличане на агрономически и биофизични параметри като гъстота, височина и биомаса на посева, съдържание на хлорофил в листата. Фокусът беше поставен върху приложението на БЛА и многоспектрални камери. Бяха направени изследвания за следенето на ефекта от хербициди и пестициди, както и засушаването върху различни хибриди на слънчоглед и царевица. Проведени бяха няколко полеви кампании. Бяха обработени множество данни и изображения, включващи класически и патентовани методи за определяне на състо1ние на посеви и регресионни алгоритми за машинно обучение. Изготвени бяха множество функционални карти, които да бъдат използвани от фермерите.

 

Партньор:  Pioneer™ Bulgaria.

Заглавие: Дистанционно наблюдение с БЛА на посеви от слънчоглед, царевица и рапица

Период: 03.2017-06.2018

Цел: Обучение за използване на дрона DJI Phantom 3 Advanced UAV, оборудван с RGB и NIR цифрова камера, собственост на Pioneer ™ България. Оценка на вегетационни индекси получени от изображенията от дрона и Sentinel-2 за откриване на промяна на вегетационния статус в тестовите полета на слънчоглед, царевица и рапица на Pioneer ™ България в Североизточна България

 

Партньор:  Басейнова дирекция „Черноморски район“- Варна

Заглавие: Моделиране на екологичната ниша на видовете макрофитобентос по българското Черноморие

Период: 09.2014-05.2015

Цел: Тази работа е част от усилията за изграждане на статистически надеждна мрежа за мониторинг на морето в подкрепа на прилагането на член 11 (координирани програми за мониторинг) на Рамковата директива за морска стратегия на Европейския Съюз (Marine Strategy Framework Directive) в България за периода 2014-2018. Известно е, че съществуващият мониторинг е недостатъчен, за да отговори на изискванията на директивата. Необходима е статистически стабилна стратегия за вземане на проби, за да се предоставят адекватни данни за оценка на състоянието на околната среда. Първата стъпка за изграждане на мрежа за наблюдение на морето е разработването на модел за екологична ниша (ENM) на всяка екосистема в региона. Поради естеството на наличните полеви данни, беше избран ENM само за присъствие и беше избран инструмент за моделиране Maxent. Разработен е Maxent модел на Cystoseira barbata (кафяви водорасли) и са предоставени инструкции за разработване на ENM за останалата част от екосистемите. Параметрите, използвани за разработването на модела Maxent, са съществуващата мониторингова информация, която е комбинирана информация извлечена от сателитни изображения.

 

НАГРАДИ И МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

 

2019: Награда на ръководител на най-успешен проект по „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ с научен консултант проф. Евгения Руменина.

 

2019: Награда на конкурс “Моята теза в 360 минути” организирана от “Agence universitaire de la Francophonie”.

 

2019: “41 млади български учени получиха награди за своите постижения”, интервю по БТВ в предаването „Тази събота и неделя“ на 5.10.2019.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2015 – 2016: KAN OOD (kan.bg), Варна, България

Заемана длъжност: Инженер по прецизно земеделие и ГИС.

Основни дейности и отговорности: Оценка и развитие на услуги за прецизно земеделие на базата на дистанционни наблюдения, предимно за пшеница, царевица и слънчоглед

 

2014 - 2015: Artelia EOOD (arteliagroup.com), Варна, България

Проект: Южен Поток Морска част – Български сектор

Клиент: South Stream Transport B.V.

Заемана длъжност: Координатор по разрешителните

Основни дейности и отговорности: Координация при подготвяне на водни разрешителни, ПУП за одобрение, процедурите за придобиване на собственост и сервитути, процедури за одобряване на инвестиционния проект, разрешиние за строеж

 

Проект: Предварителна оценка за въздействието върху околната и социална среда на проучвателен сондаж в Блок 1-21 Хан Аспарух в Черно Море

Клиент: Total E&P Bulgaria B.V.

Заемана длъжност: ГИС инженер

Основни дейности и отговорности: Изработване на ГИС карти, което включва събиране на необходимите данни, цифровизация, гео-рефериране.

 

2006 – 2013: KAN OOD (kan.bg), Варна, България

Заемана длъжност: Развитие на вятърен парк и ГИС инженер.

Основни дейности и отговорности: Различни анализи за намиране на оптимално разположение на вятърен парк на база на вятърен ресурс, разположение на вятърни електрогенератори в парк, изключване на защитени зони и възможност за присъединяване използвайки модели за анализ на вятърна енергия (EMD WindPro, RISOE WAsP) и ГИС (ArcMap)

 

2000 – 2005: aXigate (aXigate.fr), Париж, Франция

Съосновател и отговарящ за  маркетинга и проектите. Създаване на софтуерно приложение за електронно медицинско досие на пациента

 

1995 – 1999: GE Healthcare (gehealthcare.com), Париж, Франция

Инженер по информатика и телекомуникации. Програмиране на медицински приложения на C++/Unix (AW Workstation) и следене за тяхното приемане от лекарите и необходимите допълнения или промени


горе