ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА

Тема на договора:
РАЗВИТИЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ НА ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГИЧНОТО ПЛАНИРАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ръководител:
ст.н.с. д-р Евгения Руменина -
roumenina@space.bas.bg

Анотация:

 Договор № НЗ 1507/05 г. с Национален фонд “Научни изследвания” - МОН 
 

          Ландшафтното планиране като комплекс от методични подходи, използвани за съставяне на пространствена организация на обществените активности, които обезпечават устойчиво природоползване изисква прилагането на съвременни технологии. В настоящия проект се предлага за първи път в нашата страна да се разработи, на ниво община, географска информационна система (ГИС) за ландшафтно – екологично планиране. За отчитане промените на системата на земеползване в България (преминаване от децентрализирана към централизирана планова икономика 1944-1989 г. и преход от централизирана към пазарно ориентирана икономика и начало на възстановяване собствеността върху земята 1989-2004 г.) ще се извърши мониторинг с архивни и съвременни самолетни и спътникови изображения. Комплексният анализ на данните, получени от конвенционални източници и извлечени от самолетни и спътникови изображения интегрирани в ГИС, ще позволи да се извърши оценка на динамиката на земеползването за период от 60 години. За оценка на природните условия и потенциала на територията, планирана по категории на значимост за всеки един от компонентите, се предвижда разработване на модел на пространствената и времева динамика на ландшафтите, базиран на 3D анализ със средствата на ГИС.
 При изпълнението на проекта като основни ще се използват геоинформационните технологии включващи географските информационни системи, технологиите за обработка на данни от дистанционните изследвания на Земята и ландшафтно-екологичното планиране.
          В резултат от проведените изследвания ще се разработят предложения за усъвършенстване на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране  с използване на геоинформационните технологии.
 Резултатите, получени по проекта ще се използват като важен помощен инструмент при взимането на решения от общинските съвети, от ръководствата на земеделските сдружения, от органите на Районната инспекция по опазване на околната среда и водите с оглед постигането на стопански оптимална и природосъобразна структура на земеползването и поддържането на природното равновесие.

Ключови думи:
дистанционни методи, географски информационни системи (ГИС), ландшафтно-екологично планиране, земно покритие, земеползване, пространствено моделиране, картография

Публикации:

Roumenina, E., N. Silleos, G. Jelev, L. Filchev, L. Kraleva, Designing A Spatial Model of The Dynamics of Land-Use Conflicts Caused by Uranium Mining Industry Using Remote Sensing and Ground-Based Methods. Proceedings, “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS’2007” with International Participation, 27-29 June 2007, Varna, Bulgaria p. 179-184. (pdf)

 


За контакт:

Тел.:   359 (02) 979 33 49
Факс:  359 (02) 981 33 47
E-mail: 
roumenina@space.bas.bg