ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРА

Тема на договора:
ГЕОЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ И ИНТЕГРАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководител:
проф. д.г.н. Хернани Спиридонов - kspiridonov@space.bas.bg

Анотация

        Договор № НЗ 1514/05 с Национален фонд “Научни изследвания” - МОН

 Основната цел на предложения проект е да се разработи и тества методика за изследване в комплекс на действащите върху дадена територия опасни природни процеси и за съставяне на карта на степента на риска за нуждите на устойчивото управление на териториална единица.

Тази цел се базира на генералната хипотеза, че за нуждите на устойчивото управление на дадена териториална единица е необходимо всички опасни природни процеси в нейните граници да бъдат представени чрез единна скала за степен на опасност като оценката на риска трябва да се осъществи на базата на общи принципи.

Подходът, който е избран за осъществяване на тази идея е теоретична разработка на принципите на методиката и проверка, валидиране и верификация на постановката в реални условия.

За осъществяване на целта на проекта ще бъдат използвани множество методи от сферата на геоинформационните технологии и дистанционните изследвания. Иновационният подход на изследването се корени в творческото им използване за разработване и прилагането на методика за изследване на рисковите процеси и интегрална оценка на риска на дадена територия.

По съществените етапи на работа за осъществяването на целта на проекта са следните:

(а) Изследване, наблюдение, анализ, картиране на опасните природни процеси в избрания тестови район;

(б) Оценка на риска и уязвимостта;

(в) Установяване и тестване на възможностите на различни аерофото- и космически изображения при изследването на опасните природни явления, тяхното картографиране и мониторинг;

(г) Разработване на структурата на стандартна геобаза данни с включен аерокосмически компонент за оценка и мониторинг на опасните природни процеси;

(д) Разработване методика за съставяне на карта на риска;

(е) Съставяне на ръководство за прилагане на разработената методика за оценка на риска от опасните природни процеси и широко оповестяване на резултатите до всички заинтересовани обществени институции;

Най-съществените резултати, които очакваме при реализирането на този проект са разработването на съвременна методика за оценка на риска за нуждите на управлението и методики за използване на, космическите технологии, ГИС и  моделирането на рисковите процеси в услуга на дейностите по оценка на риска и намаляване на бедствията.

 

Ключови думи:
геоекология, опасни природни процеси, оценка на риска, дистанционни методи, ГИС

 

 


 За контакт:

Тел.:  359 (02) 979 33 45
          359 (02) 979 33 44

Факс:  359 (02) 981 33 47
E-mail: 
kspiridonov@space.bas.bg