REMOTE SENSING AND GIS
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY INSTITUTE


Projects of Prof. Georgi Jelev, PhD

European and World level (EU, ESA, NATO, etc.)

 1. Testing Sentinel-2 vegetation indices for the assessment of the state of winter crops in Bulgaria (TS2AgroBg), ESA Contract No. 4000117474/16/NL/NDe. Between the European Space Agency and Space Research & Technology Institute-Bulgarian Academy of Sciences, under the Plan for European Cooperating States (PECS). 2016-2018. Project Officer: Assoc. Prof. P. Dimitrov, PhD
 2. An assessment of several change detection methods for mapping forest cover change in two Bulgarian test sites using SPOT data, ID33443, European Space Agency (ESA), Project Officer: Assoc. Prof. P. Dimitrov, PhD.
 3. Аssessment of the potential and qualities of the forthcoming Sentinel-2 mission for precision agricultural applications based on SPOT 5 TAKE 5 experimental data on Zlatia test site. BULAGRI – ZVM, 2015-2018, Project Leader: Assist. Prof. Vassil Vassilev, PhD
 4. Crop Monitoring using PROBA-V 100m S10 products on Zlatia test site – Bulgaria. VITO, under the „PROBA-V 100 m Exploration Exercise. 2014-2015. Project coordinator: prof. Dr. E. Roumenina.
 5. Information Complex for Aerospace Monitoring of the Environment (ICASME). Grant Contract BG161PO003-1.2.04-0053-C0001, under OP Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013, procedure BG161PO003-1.2.04 Development of Applied Studies in Bulgarian Research Organizations, European Regional Development Fund. Project Leader: prof. DSc. P. Getzov. Project coordinator: prof. Dr. E. Roumenina
 6. SСHEMA – Scenarios for Hazard-induced Emergencies Management. Ref. Nr BG 2005/017-353.10.06. 030963. Sixth Framework Programme EC, Project coordinator Prof Peter Getzov;
 7. Development of Strategy and Methods for Monitoring of Elecromagnetic Pollution in the Environment of the Western Balkans. EU Programme, SEE-ERA.NET, INTAS Ref. Nr 06-1000031-10374. Contract between the SRI-BAS and the Scientific Research Fund at the Ministry of Education and Science. Project coordinator Prof Peter Getzov;
 8. Nutrient Management in the Danube Basin and its Impact on the Black Sea (DANUBS), EVK1-CT-2000-00051, WP1:Nutrient balances in case studies. Ръководител от страна на ИВП-БАН – доц. д-р инж. Йордан Костурков, 2001-2005.
 9. Degasation, Fragmentation and Magma Rise, PECO of EU, 01.02.1997.

Projects funded under contracts with ministries, agencies and companies in the country (in Bulgarian)

 1. Приложение на дистанционни методи и географски информационни системи в областта на прецизното земеделие (ДиАгро)“ Договор №7/01.03.2019 г. ръководител: доц. д-р Г. Желев
 2. Подкрепа на международен научен форум "Space, Ecology, Safety - SES 2018", ФНИ - "Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България", 2018 р-л проф. дтн Г. Мардиросян.
 3. Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България), договор № ДН 14/10 20.12.2017 сключен между фонд "Научни изследвания" и НИГГГ – БАН, ръководител: доц. д-р П. Ножаров.
 4. Тестване на методи за цифрова обработка на спътникови изображения за откриване на промени в горските територии договор № ДФНП-109/11.05.2016, МОН „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ 2016, 2016-2017 ръководител: доц. д-р П. Димитров
 5. Изготвяне на гео-база данни съдържаща спътникови продукти от MODIS/ Aqua за Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море. Договор № 54/23.10.2014-2015 г. Консорциум „Черноморска Изследователска Програма НОЙ“ ДЗЗД, ръководител: доц. д-р Г. Желев
 6. Алгоритми за предварителна обработка на дистанционно получени спектрални данни и изображения, договор № ДФНИ-И01/8/2012, сключен между фонд "Научни изследвания" и ИКИ – БАН ръководител: доц. д-р В. Атанасов
 7. Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово” и представяне на информация от него на създадената за тази цел WEB страница, договор № УД 12-5/22.04.2010-2016 между Министерство на Отбраната и ИКИ-БАН, ръководител проф. Д-р Р. Недков.
 8. Разработване на първична гео-база данни и ГИС на Външния град на средновековната българска столица Плиска, Договор № 453/11.06.2010 г. сключен между ИКИ-БАН и НАИМ-БАН, р-л проф. д-р Евгения Руменина.
 9. Разработване на методология и създаване на национална база данни за NDVI, NPP и LAI на основата на спътникови данни от NOAA AVHR и MODIS., Договор между ИКИ - БАН и фирма Контракс ЕАД № 08/001.12.06.2008, р-л проф. д-р Евгения Руменина.
 10. Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони на територията на Р България. Договор НИК-03/2007 сключен между фонд "Научни изследвания" към МОН и ИКИ – БАН, р-л проф. д-р Евгения Руменина.
 11. Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии. Договор НЗ-N 1507/05 между ИКИ и фонд "Научни изследвания" към МОН, р-л проф. д-р Евгения Руменина.
 12. Извършване на проучвания, анализи и експертни консултации на територията на “Спортен център Кътина – Голф резорт”. Възлагателно писмо Изх.№ 1053/ 20.12.07 от “Спортен център Кътина” ООД на ИКИ-БАН. Ръководител на екипа извършил проучването – проф. д-р Е. Руменина
 13. Извършване на проучвания, анализи и експертни констатации за обект: “Спортен център Кътина – Голф резорт”, по проект 044 между ИКИ - БАН и "Спортен център Кътина – Голф резорт Спортен център Кътина" ООД № 012/10.12.2007г., р-л проф. д-р Евгения Руменина.
 14. Пилотно екологично мониторингово изследване на в района на Община Кърджали на базата на спътникови и наземни данни за периода от месец юли 2008г. /01.07.2008г./ до месец декември 2008г. /31.12.2008 г./ включително. № 4188-01/10.06.2008, между община Кърджали и ИКИ-БАН, р-л доц. д-р Лъчезар Филипов.
 15. Пилотно web-базирано мониторингово изследване на атмосферните замърсявания в района на Община Бургас, на базата на спътникови данни. Договор № 33-00-61/250.08.2008, между община Бургас и ИКИ-БАН, р-л доц. д-р Лъчезар Филипов.
 16. Провеждане на мониторингово изследване на атмосферното замърсяване в района на Община Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни за периода от месец август 2005 до месец декември 2005г, Договор Nо1058/23.08.2005 г., между община Стара Загора и ИКИ-БАН, р-л доц. д-р Лъчезар Филипов.
 17. Геоекологично изследване на опасните природни процеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление Договор № НЗ 1514/2005 с Национален фонд “Научни изследвания” - МОН Ръководител: проф. д.г.н. Хернани Спиридонов
 18. Аномално геохимично поле на България в М 1:100 000, договор № 423/19.07.2004 г. към МОСВ, р-л доц. д-р Стефан Бояджиев, 2004-2008.
 19. Алгоритми за характеризация на видеоспектрометричен модул. Договор И-1206/2003 г. между ИКИ и фонд "Научни изследвания" към МОН, р-л доц. д-р В. Атанасов, 2003-2005.
 20. Геоморфоложки и стратиграфски изследвания на кватернера в Северна България (по наземна и дистанционна информация). Договор № 906/13.04.99 между ИКИ - БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН, р-л проф. д.г.н. Хернани Спиридонов, 1999-2005.
 21. Изготвяне на дигитални карти на западна Стара планина, транс-граничен парк „Западен Балкан”.Договор Nо11/25.02.2004 г. между Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа - клон България и сдружение Природен фонд, 2004.
 22. Актуализиране размерите и местоположението на зелените площи на базата на фотоинтерпретация на територията на община Пловдив с помощта на аерокосмически данни. Договор между община Пловдив и ИКИ-БАН, – р-л проф. д-р Румен Недков, 2002-2003
 23. Проследяване динамиката на промените на зелените площи на територията на община Пловдив на базата на аерокосмически данни в периода от 80-те години до 2002 г. Договор между община Пловдив и ИКИ-БАН, р-л проф. д-р Румен Недков, 2002-2003
 24. Реинтерпретация на резултатите от вторичните ореоли на разсейване и съставяне на карти в M 1:100 000 на територията на България – Краище Договор № 9/09.04.2001 г. анекс № 24/18.02.2002 г., МОСВ, р-л доц. д-р Стефан Бояджиев, 2001-2003.
 25. Неотектоника и геодинамика на територията на България с използване на дистанционни /аерокосмически/ данни и информация" Договор НЗ-N 219/13.04.99 между ИКИ и фонд "Научни изследвания" към МОН, р-л проф. д.г.н. Хернани Спиридонов, 1999-2002.
 26. Използване на космически изображения в тематичното и кадастрално картиране в поземлените реформи и приватизационните програми с цел устойчиво развитие на околната среда, Договор N 5030/98 г. между ИКИ - БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН, проф. д-р инж. Р. Недков. 1998-2001.

Projects under the EBR and in the framework of inter-academic and interinstitutional cooperation.

 1. Designing a Geodatabase Model for the Purposes of Large-Scale Mapping of Land-Use Conflicts Caused by Mining Industry Using Remote Sensing and Ground-Based Data. Joint Research Project –No.P-16*24.04.07 between the Bulgarian Academy of Sciences and the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Project coordinator Sen. Res. II rank E. Roumenina and Prof. N. Silleos, 2005-2008.
 2. Геоекологични изследвания на опасни природни процеси с използване на дистанционни и наземни методи и геоинформационни технологии, Договор между Институт по геоекология – РАН и ИКИ-БАН (ХІІ. 2004–ХІІ. 2007), ръководител от българска страна: проф. д.г.н. Хернани Спиридонов, ръководител от руска страна: доц.д.г.м.н. Владимир Макаров, 2004-2007.
 3. Разработка на микроспътникова платформа за научни изследвания, договор между ИКИ-РАН и ИКИ-БАН, р-л проф. д-р Петър Гецов, 2004-2007 г.

Projects funded only by the budget subsidy of the Bulgarian Academy of Sciences (in Bulgarian)

 1. Развитие на научно-информационния комплекс за аерокосмическите полигони на територията на Р. България. Проект за научни изследвания към БАН. 2013-2015. Ръководител на проекта: проф. д-р Е. Руменина.
 2. Предварителна обработка на видеоспектрометрични данни. Договор между БАН и ИКИ, р-л доц.д-р Валентин Атанасов, 2006-2009.
 3. Геoeкологични изследвания и изучаване на природни и рискови процеси. Договор между БАН и ИКИ, р-л проф. д.г.н. Хернани Спиридонов. 2006-2008.
 4. Дистанционни аерокосмически и контактни наземни методи и средства за изучаване на природни процеси и екологичен риск. Договор между БАН и ИКИ, р-л проф. д.т.н. Гаро Мардиросян, 2005-2008.
 5. Изследвания, свързани с интегриране на GPS и Loran-C за определяне на латерално местоположение и навигационно привързване. Договор между БАН и ИКИ, с р-л проф. д.ф.м.н. Никола Георгиев, 2004-2007.
 6. 34. Използване на картографски и космически методи за високоточни привързвания и ректификация на геометричните деформации в дистанционните изображения. Създаване на банка данни за ГИС - с р-л проф. д.ф.м.н. Никола Георгиев, 2004-2007.
 7. Разработване на ГИС за ландшафтно–екологично планиране с използване на самолетни и сателитни изображения. Договор между БАН и ИКИ – БАН, р-л доц.д-р Евгения Руменина, 2004-2006.
 8. Дистанционни изследвания на природата на България. Договор между БАН и ИКИ – БАН, р-л проф. д.г.н. Хернани Спиридонов. 1998-2005.

PUBLICATIONS  


top