ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Илина КАМЕНОВА

(име, фамилия)

Служебен адрес:     гр.София, 1113,

                                  ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

 

тел:                              (+359 2) 979 24 13

 

факс:                          (+359 2) 988 35 03

 

e-mail:                         ilina.kamenova@hotmail.com

 

Образование:

Задочен Докторант в ИКИТ-БАН, секция „Дистанционни Изследвания и ГИС“; Ръководител: Доцент Петър Димитров; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"; тема – „Моделиране и картографиране на биофизични и биохимични параметри на посеви от зимна пшеница на базата на сателитни изображения“

Степен Магистър, специалност „Гео-информационни науки“ , Университет Вахенинген, тема на дипломна работа – „Възможности за дистанционно наблюдение и оценка на съдържанието на азот и хлорофил в насаждения от картофи, царевица и пасища, по хиперспектрални данни

Степен Бакалавър, специалност „Биология и География“, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Заемани длъжности:

Асистент в Институт по Космически Изследвания и Технологии към БАН, 2014 – днес

Специалист ГИС и Дистанционни изследвания в Water Watch BV, Вахенинген

(Холандия), http://www.waterwatch.nl/, 2011 – 2012

Учител в частно основно училище „Иван Вазов“София (България) 2009 – 2010 г.

Оператор-въвеждане данни Геонет-А ЕООД, 2006 г. – 2008 г.

 

Области на научен интерес:

Дистанционни изследвания, гео-информационни системи, прецизно земеделие, мониторинг на биофизични параметри на посевите

 

Специализации:

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), стипендия за научен обмен по финансовия механизъм на ЕИП

Boston University and USGS Earth Resources Observation and Science Center, стипендия за научен обмен от -  „System for Analysis, Research, and Training – START“

Norwegian Forest and Landscape Institute (Norsk institutt for skog og landskap), стипендия за научен обмен по финансовия механизъм на ЕИП

 

Научни награди:

Награда за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”

 

Проекти:

Mobi4CAP - Developing mobile application for satellite support of the Common Agricultural Policy, 2020 – 2023, European Space Agency, Plan for European Cooperating States (ESA-PECS)

ДиАгро - Приложение на дистанционни методи и географски информационни системи в областта на прецизното земеделие, 2019, Потос Агро ЕООД

Моделиране и картографиране на хлорофилно и азотно съдържание на посеви от зимна пшеница чрез многоканални сателитни изображения, 2017 – 2019, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти

TS2AgroBg - Testing Sentinel-2 vegetation indices for the assessment of the state of winter crops in Bulgaria, 2016 – 2018, European Space Agency (ESA), Plan for European Cooperating States (PECS) in Bulgaria

An assessment of several change detection methods for mapping forest cover change in two Bulgarian test sites using SPOT data, 2016 – 2017, Европейска космическа агенция

 

Основни публикации:

 

  1. Руменина E., Г. Желев, П. Димитров, Л. Филчев, И. Каменова, А. Гиков , М. Банов, В. Кръстева, М. Керчева, В. Колчаков. 2019. Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури. Патент № 3283 U1 / 27.09.2019. Патентопритежател,  ИКИТ-БАН. Официален бюлетин на патентното ведомство на Република България. 11.1/15.11.2019. стр. 6379 – 6417.
  2. Kamenova, I., Dimitrov, P.. Evaluation of Sentinel-2 vegetation indices for prediction of LAI, fAPAR and fCover of winter wheat in Bulgaria. European Journal of Remote Sensing, Taylor and Francis, 2020, ISSN:2279-7254, DOI:10.1080/22797254.2020.1839359  
  3. Roumenina, E., Jelev , G., Dimitrov, P., Filchev, L., Kamenova, I., Gikov, A., Banov, M., Krasteva, V., Kercheva, M., Kolchakov, V. Qualitative Evaluation and Within-Field Mapping of Winter Wheat Crop Condition Using Multispectral Remote Sensing Data.. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26, 6, Agricultural Academy of Bulgaria, 2020, ISSN:p-ISSN 1310-0351, e-ISSN 2534-983X, 1129-1142
  4. Dimitrov, P., Kamenova, I., Roumenina, E., Filchev, L., Ilieva, I., Jelev, G., Gikov, A., Banov, M., Krasteva, V., Kolchakov, V., Kercheva, M., Dimitrov, E., Miteva, N.. Estimation of biophysical and biochemical variables of winter wheat through Sentinel-2 vegetation indices. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25, 5, Agricultural Academy of Bulgaria, 2019, ISSN:2534-983X, 819-832
  5. Kamenova, I., Dimitrov, P., Yordanova, R.. Evaluation of RapidEye vegetation indices for prediction of biophysical/biochemical variables of winter wheat. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e06, 63-74
  6. Dimitrov, P., Olofsson, P., Jelev, G., Kamenova, I.. Mapping of forest cover change by post-classification comparison and multitemporal classification of SPOT data – a Bulgarian case study. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e05, 42-62
  7. Kamenova, I., Filchev, L., Ilieva, I.. Review of spectral vegetation indices and methods for estimation of crop biophysical variables. Aerospace Research in Bulgaria, 29, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-0927, DOI:10.7546/AeReBu.29.18.01.06, 72-82
  8. Roumenina, E., Jelev, G., Dimitrov, P., Vassilev, V., Kamenova, I., Krasteva, V., Nankov, M., Kolchakov, V.. Winter Wheat Crop State Assessment, Based on Satellite Data from the Experiment Spot-5 Take-5, Unmanned Airial Vehicle Sensefly Ebee Ag and Field Data in Zlatia Test Site, Bulgaria. Proceedings of Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015), SRTI-BAS, 2016, ISSN:1313-3888, 143-153
  9. Dimitrov, P., Kamenova, I., Jelev, G.. Correlation Analysis of Time Series NDVI Data for Crop Mapping. Proceedings of Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015), SRTI-BAS, 2016, 167-173
  10. Roumenina, E., Atzberger, C., Vassilev, V., Dimitrov, P., Kamenova, I., Banov, M., Filchev, L., Jelev, G.. Single- and multi-date crop identification using PROBA-V 100 and 300 m S1 products on Zlatia test site, Bulgaria. Remote Sensing, 7, 10, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2015, ISSN:2072-4292, DOI:10.3390/rs71013843, 13843-13862
 


горе