ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Тема на проекта:
Тестване на данни от PROBA-V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния (PROAGROBRO)

Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина

Анотация:

Проектът PROAGROBURO е свързан с два от научните приоритети на Подготвителната програма на PROBA-V, а именно, оценка на мисията PROBA-V като продължение на мисията VEGETATION 1 & 2, и влияние на подобрнията върху основните приложения на данните от PROBA-V спрямо тези от SPOT VEGETATION. Тези научни приоритети ще се приложат по-конкретно по отношение на земеделските приложения на данните от PROBA-V. Тази задача ще се реализира чрез създаването на интердисциплинарен екип от учени от трите партньорски организацииИнститута за космически и слънчево-земни изследванияБългарска академия на науките (ИКСЗИБАН), Националния институт по метеорология и хидрологияБългарска академия на науките (НИМХБАН) и Румънската национална метеорологична служба (РНМС). Този подход използва предимствата на международното сътрудничество, съвместните усилия и допълващия се опит на партньорите.

Мониторингът на състоянието на посевите е едно от основните приложения на данните от VEGETATION и на данните от предстоящия PROBA-V. Ето защо, основната цел на това изследване е да се оцени качеството на мисията PROBA-V като продължение на мисията SPOT VEGETATION 1 & 2 чрез сравнение и валидиране на симулирани данни от SPOT VEGETATION и PROBA-V за оценка на състоянието на посевите върху избрани тестови ниви/полета от територията на България и Румъния. Имайки предвид тази цел, Проектното предложение ще използва ограничено множество от данни от PROBA-V, предоставено по заявка на партньорите от Подготвителната програма на Международната комисия от потребитли (IUC). За симулиране на данните от PROBA-V партньорите ще предоставят хиперспектрални данни от EO-1/Hyperion.

По проекта ще бъде разработена методология за валидиране на симулирани данни от PROBA-V и SPOT VEGETATION за земеделски приложения. Методологията, приложена в Проекта PROAGROBURO включва четири работни пакета: WP1 Координация и управление на Проекта, WP2 Изграждане на гео-база данни, WP3 Провеждане на подспътникови експерименти, и WP4 Комбиниран анализ на спътникови и наземни данни. За всеки от двата тестови участъка: Житенългария) и Фундулея (Румъния) са предвидени три подспътникови експеримента за оценка и измерване на състоянието на зимните култури по време на периода на растеж. В двата изследвани участъка ще се използва обща методология за измерване на PAR, fIPAR, LAI, почвена влага, растително покритие. Освен това, по време на периода на растеж ще се събират метеорологични данни. За оценка на състоянието на зимните култури ще се използват полеви данни в модели за растежа на посевите (WOFOST и DSSAT). Всички полеви данни, изображения от SPOT VEGETATION за целия период на наблюдение за периода на растеж (2010–2011) и симулационни изображения от PROBA-V ще се организират в база данни. Ще се изследва ефективността на данните от SPOT VEGETATION и PROBA-V за установяване на състоянието на зимните посеви чрез корелиране на спектралните им ленти и получените вегетационни индекси с резултатите от симулирането на растежа на посевите и наземните данни. Освен това, ще се изследват предимствата на подобрената пространствена разделителна способност на датчика на PROBA-V за мониторинг на посевите от гледна точка на подобрените пространствени детайли на информацията, извлечена от специалните индекси и класифицирани изображения.

В резултат от анализа ще се определи и обясни статистически отношението между спътниковите данни от двата датчика и наземната оценка за състоянието на посевите и LAI. Постигането на полезни резултати се базира на валидиране на двата датчика с референтни наземни данни при същите условия. Приложената методология ще даде следните очаквани крайни продукти: методологически изисквания, проектиране на гео-база данни с интегрирани спътникови и in situ биофизични данни, установяване на корелации между наземните наблюдения и спътниковите спектрални индекси, валидиране на данни от PROBA-V, пространствена статистика и анализ на образите на симулираните индекси, получени от PROBA-V и SPOT VEGETATION, и симулиране на растежа на посевите и предвиждане на добива. Освен това, проектът ще покаже възможностите на спътниковите данни от типа на VEGETATION в допълнение към наземните измервания и моделите за симулиране на растежа на посевите. Очаква се резултатите да съдействат за обективното сравнение на двата датчика, тяхната ефективност и възможности за колективно използване в тази област на приложение.

 

Ключови думи

PROBA-V, SPOT VEGETATION, NDVI, NDWI, състояние на зимни култури

http://www.proagroburo.meteoromania.ro