ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография 

 

Цвета СРЕБРОВА

(име, фамилия)

 

Служебен адрес: 

гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:

+359 2 979 39 51

 факс:

+359 2 988 35 03

E-mail:

tsveta_srebrova@space.bas.bg

cveta.srebrova@abv.bg  

 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

Московски държавен педагогически университет – Русия;

Руска филология – магистър – 1987 г.

 

Заемани длъжности през последните 5 години

 

·      Експерт, предпечатна подготовка – ИКСЗИ – БАН, 2010 г.

·      Технически редактор  – ИКИ – БАН, 2009 2010  г.

·      Ръководител на програма – ИКИ – БАН, 2007 2009 г.

·      Специалист ИКИ – БАН, 2006 – 2007 г.

·      уредник в отдел «Връзки с обществеността» на НМ «Земята и хората» 1997 г.

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Лингвистика; предпечатна подготовка и графичен дизайн, дистанционни методи.

 

Езици (ниво на владеене):

Руски език - отлично

Английски език – добро

 

Владеене и работа със следния софтуер:

   MS Office 9x, 2000, XP, 2003, 2007;

   CorelDraw, Adobe Page Maker; Adobe Acrobat Professional

 

Членство в научни организации:

 Българско астронавтическо дружество

 

Основни публикации:

Теодосиев, Д., Г. Мардиросян, Л. Филчев, Р. Гюров, Б. Сребров, П. Димитров, Ц. Среброва. Резултати от пилотно мониторингово изследване на разпределението и характеристиките на електромагнитни полета в диапазона 800 MHz – 2200 MHz в градска среда. Екологично инженерство и опазване на околната среда, Тематичен брой „Екологизация 2009”, год. 8, кн. 3-4/2009, стр. 74-81

Теодосиев, Д., Г. Мардиросян, Б. Сребров, Л. Филчев, Ц. Среброва. Картографиране на електромагнитното замърсяване в населени места – първи резултати. Пета научна конференция с международно участие SENS 2009, 2-4 ноември 2009, София; стр. 246-250

 

Издателска дейност:

Член на редакционната колегия на научно издание Aerospace Research in Bulgaria

Предпечатна подготовка на  Aerospace Research in Bulgaria

 

Член на издателския екип на Сборници с доклади SENS и SES

Предпечатна подготовка на Сборници с доклади SENS и SES

 

Член на редакционната колегия на научно изданиеJournal Scientific and Applied Research, volume 1.

 

Организационна дейност:

Член на Организационни комитети на научни конференции
с международно участие:

 

SPACE, ECOLOGY, SAFETY SES 2012 – 4-6 декември 2012, София

SPACE, ECOLOGY, SAFETY  SES 2011 – 29 ноември-1 декември 2011, София

Научна конференция с международно участие «Космонавтиката като фактор за развитие на международното научно и хуманитарно сътрудничество» София,
20 април 2011

SPACE, ECOLOGY, SAFETY SES 2010 – 2-4 ноември 2010, София

SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY SENS 2009 - 2-4 ноември 2009, София

Трета международна научна конференция „Аномални природни и антропогенни влияния и явления в околната среда и културното наследство” – Охрид, 27-29 юни 2008

SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY SENS 2008 – 4-7 юни 2008, Морски курорт Златни пясъци

Втора научно-приложна конференция с международно участие „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени от промишлеността терени” – Старозагорски минерални бани, 15-17 октомври 2008

Втора международна научна конференция „Аномални природни и антропогенни влияния и явления в околната среда и културното наследство” – Скопие, 13-15 декември 2007

Първа научно-приложна конференция с международно участие „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив” - Старозагорски минерални бани, 24-26 октомври 2007

SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY SENS 2007 – 27-29 юни 2007, Варна

Участие в проекти за научни изследвания:

1. Разработване на стратегия и методи за мониторинг на електромагнитното замърсяване на околната среда в Западните Балкани

2. Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони на територията на Р. България

3. SСHEMAScenarios for Hazard-induced Emergencies Management. Договор Ref. Nr BG 2005/017-353.10.06. Contract № 030963. Sixth Framework Programme EC. Разработване на сценарий за управление на опасни бързопротичащи природни явления и процеси Проектът е с 12 партньори от 9 страни от Средиземноморския регион.

4. Геоекологично изследване на опасните природни процеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление

5. Дистанционни аерокосмически и контактни наземни методи и средства за изучаване на природни процеси и екологичен риск

6. Разработване на методи и средства за изследване на общото съдържание на атмосферния озон

7. Разработка на микроспътникова платформа за научни изследвания, договор между ИКИ-РАН и  ИКИ-БАН

8. Методи и техника за получаване на спектрални данни и изображения

9. Космически стратегически идеи за решаване на интердисциплинарни проблеми и устойчиво развитие на космическите науки и изследванията на Земята и Космоса

10. Аномалии в космологичните, глобалните и биологичните времена и мултитемпорални опасности за устойчивото развитие на Земята и Живота

11. Геоекологични изследвания на опасни природни процеси с използване на дистанционни и наземни методи и геоинформационни технологии, Договор между Института по геоекология – РАН и ИКИ–БАН

12. Дистанционни (аерокосмически) и контактни (наземни) методи за изследване на аномални и антропогенни процеси и явления

13. Разработване и развитие на гео-бази данни за аерокосмическите полигони в България, съобразени с програмата ГМОСС

14. Изследване на електромагнитното поле от далекопроводи и комуникационни съоръжения в Р. Македония

 


горе