ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

Маргарита Иванова Червеняшка

 

Място на раждане:

гр. София

Служебен адрес: 

гр.София 1000

ул. Московска № 6

ПК 799

тел:

(+359 2) 9 79 33 14

факс:

(+359 2) 9 81 33 47

E-mail:

chervenyashka@mail.space.bas.bg

margarita_ch@abv.bg

m_chervenyashka@yahoo.com

 

 

Образование:

МГУ “Св. Иван Рилски”; магистър инженер-геолог по геология и проучване на полезни изкопаеми; 1976.

 

Заемана длъжност:

БАН-ИКИ, Инженер-геолог, Специалист, 1977.

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Дистанционни методи, Географски информационни системи (ГИС), Земно покритие, Геология, Опазване на околната среда. 

 

Публикации:

1.     Eugenia Roumenina, Alexanter Gikov, Hristo Lukarski, Vanya Naydenova, Georgi Sotirov, Georgi Jelev, Lachezar Filchev, Lubomira Kraleva, Svetlin Fotev, Margarita Chervenyashka, Peter Dimitrov, Valentin Kazandzhiev, Nedialko Valkov, Establishment of a Scientific-Information Complex for Aerospace Test Sites on the Territory of the Republic of Bulgaria. “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS’2008” with International Participation, 4-7 June 2008, Varna, Bulgaria pp. 106-112.

2.     Руменина Е., Г. Желев, М. Червеняшка, П. Димитров, Пространствен модел на динамиката на земеползването в района на мини “МАРИЦА ИЗТОК” с използване на дистанционни методи, Научно-приложна конференция с международно участие „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив”, посветена на 50-годишнината от Първия изкуствен спътник на Земята;

3.     H.Spiridonov, N.Georgiev, A.Gikov, M.Cherveniashka, G.Jelev, D.Nedelcheva Application of Remote Sensing for the Study of GIS For Different Types of Land Cover Международен научен семинар: "Географска информация за инфраструктурата GII-2000";

4.     Спиридонов, Х., М. Червеняшка, Е. Руменина, Г. Желев, А. Гиков, Д. Неделчева, "Тематично картографиране на планински и равнинни терени по космически изображения", Сб. "30 год. организирани космически изследвания в България" 2000, с. 132-137;

5.     Лукина Н. В., В. И. Лялько, В. И. Макаров, С. Ф. Скобелев Х. Спиридонов, Ю. Шехтова, М. Червеняшка, 1991, Предварительные результаты спектрометрического исследования зон разломов Файзабадского и Фрунзенского полигонов (Международный аэрокосмический эксперимент "Тянь-Шань-Интеркосмос-88"), Исследование Земли из космоса, Кн.6, Москва, с. 82-92;

6.     Kancheva R., M. Chervenyashka, 1988, Experimental Study of the Spectral Reflection Characteristics of Soils and Vegetation from Aerospace Experiment Gyunech-85, Remote Sensing Reviews, 1988, vol. 3, pp. 145-152;

7.     Кынчева Р., М. Червеняшка, Использование данных спектрометрических исследований почвено-раститульного покрова для целей сельского хозяйства. Международный семинар по результатам аэрокосмического эксперимента “Гюнеш-84”, Баку, 1985 г.;

8.     Кънчева Р., М. Червеняшка, Наземни спектрометрични изследвания на пшеница през целия вегетационен период. ІІІ Интердисциплинарна научна сесия, Сб. “Младежко участие в изследването на Земята от космоса”, БАН, С., 1985, с. 55;

9.     Спиридонов Х. Б., М. И.,Червеняшка, 1984, Интерпретация результатов измерений коеффциентов спектральных яркостей (КСЯ) различных генетических типов горных пород, В кн."Дистанционное зондирование ", том 18, 27-й Международный геологический конгресс, Москва, с. 31-3;

10.  Спиридонов Х., М. Червеняшка, Спектрометрирование горных пород и руд, Семинар в рамките на съвещанието на РГДЗ “Интеркосмос”, гр. Улан-Батор, 28-29 юни 1984;

11.  Кацков Н., Х. Спиридонов, М. Червеняшка, 1983, Спектрометрирование горных пород, В кн."Космическая информация в геологии", Изд."Наука", Москва, с. 98-101;

12.  Спиридонов Х., Р.,Кънчева, Ю.,Георгиева, М.,Червеняшка. "Сравнителни отражателни характеристики на някои видове културна растителност". Юбилейна сесия на ЦЛКИ БАН, София, 4.1.1982 г.;

13.  Спиридонов Х., В. Великов, Е. Мишева, Л. Петкова, Ю. Георгиева, С. Николова, Н. Ачков, М. Червеняшка, 1981. Ландшафтна интерпретация на аеро и космическа информация на част от източните Родопи. Сборник на резюмета от докладите, изнесени на ІV Национален конгрес на географите във Варна, с. 61-62;

14.  Спиридонов Х., А. Хаджиянакиев, Е. Мишева, Н. Ачков, Б. Пеев, М. Червеняшка, 1979, Оптимални спектрални зони при дистанционно изследване на почвената и растителна покривка, БАН, Проблеми на географията, Кн.2, с. 59-66;

15.  Спиридонов Х., Е. Мишева, Б. Пеев, Д. Димитров, М. Червеняшка, А. Хаджиянакиев, Н. Ачков, 1978. Информативность самолетных снимков МКФ-6 для изучения основных компонентов ландшафта Пловдивского полигона. ІV Совещание РГДЗ с помощью аэрокосмических средств, 17-28.ІV.1978 г., Будапешт, Тезисы докладов Совещания.

 

УЧАСТИЕ  НАУЧНИ  ПРОГРАМИ 

 1. Национална програма “Дистанционни аерокосмически методи за проучване на земните ресурси, екологията и народното стопанство” – 1976–80 г.
 2. Национална Координационна програма “Дистанционни и аерокосмически методи за изследване на Земята и решаване на народостопански задачи” – 1980–85 г.
 3. Национална Програма “Космос–Земя” – 1988–90 г.
 4. Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята 1975–90:

·                · Научна програма “Шипка” за полета на втория български космонавт проект "Георесурс" – експерименти "Тракия", "Мизия", "Лес", "Балкан", "Замърсяване", "Черно море", глобалния проект "ЗЕМЯ", както и разработка на апаратурите „Терма” и Паралакс Загорка”, 198790 г.;

·                · Комплекс научна апаратура за дистанционни изследвания на Земята България 1300ІІ” на борда на ИСЗ “Метеор – Природа,” – 1980–85 г.;

·                · Международен космически проект Фобос” за изследване на планетата Марс и естествения й спътник Фобос – 19821988 г.;

·                · Международен космически целеви проект – Природа” за дистанционни изследвания на Земята от борда на Орбиталната станция Мир”;

УЧАСТИЕ  В  РЕАЛИЗИРАНИ  ПРОЕКТИ  И  ДОГОВОРИ

1.    CORINE Land Cover 1990 PHARE Project, 1994–1996;

2.  Remote Monitoring of the Bulgarian Nature;

3.  Studies Related with Integration of GPS and Loran-C to Determine Lateral Location and Perform Navigation Georeferenceе;

4.  Geoecologic Research and Study of Natural Hazardous Processes

5.   Неотектоника и геодинамика на територията на България с използване на дистанционни /аерокосмически/ данни и информация – Договор НЗ–N 219/13.04.99 между ИКИ–БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН;

6.    Геоморфоложки и стратиграфски изследвания на кватернера в Северна България (по наземна и дистанционна информация) – Договор 906/13.04.99 между ИКИ–БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН;

7. Ректификация на аеро-космическите изображения с висока разделителна способност при използването им за анализ на крайградски райони и транспортната мрежа на София за 1994–2004 г., Договор № НИП-526/08.04.2004г.;

8.    Използване на картографски и космически методи за високоточни привързвания и ректификация на геометрични деформации при дистанционни изображения. Създаване на банки данни за ГИС;

9.    Using Space Images in the Thematic and Cadastre Mapping in Land Reforms and Privatization Programs for Sustainable Development of the Environment and Privatization Programs. Used data: KFA 1000 – Contract No.5030 from 12/29/1998 between the Space Research Institute – BAS and the Scientific Research Fund at the Ministry of Education and Science, 1998-2001;

10. Използване на космически изображения в тематичното и кадастрално картиране в поземлените реформи и приватизационните програми с цел устойчиво развитие на околната среда, Договор N 5030 от 29.12.1998 г. между ИКИ–БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН

11. Съставяне на паспорти на тестови полигони и еталонни участъци на територията на България и класификация на задачите решавани с помощта на аеро и космически методи – Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята – 1976 г. – 1981 г.;

12. Проект “Фитос”, Разработване и изработване на подвижна лаборатория за комплексни агрофизиологични изследвания”, Договор 4/1982 между ЦЛКИ–БАН и ИППД “Н. Пушкаров”;

13. Международни синхронни наземни и самолетни експерименти, проведени на тестови участъци от територията на България – Патриарх Евтимово–1977 г.; Попово, Нови пазар–1980 г.; Белозем–1977 г.; 1978 г.; Болярино–1983 г., 1984 г., 1985, г.; 1988 г., 1989 г, 1990 г, 1995 г.; Кнежа–1981 г.; Плевен–1986 г., 1987 г., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

14. Комплексни подспътникови експерименти на територията на България, провеждани по време на полета на втория български космонавт по програмата “Шипка”, проект “Мизия” – Плевенски и Шуменски полигони, 1988 г., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

15. Комплексни подспътникови експерименти на територията на страните-членки на програмата “Интеркосмос” провеждани по време на полети на международни космически екипажи по проект “Изучаване на динамиката на геосистемите с дистанционни методи”: „Гюнеш–84” – Азърбайджан, “Курск–85” – Русия 1985 г.”, “Телегео–87” – Полша – май 1987 г., юли 1987 г., „Тян Шан–88”, Карибе–Куба, 89 и др., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

16. Национална Програма “Космос–Земя” – 1988 – 1990 г. Национална програма по проект “Метеор – Природа, България 1300–ІІ” – 1980 г. – 1985 г. Планиране и обработка на получените резултати от проведените космически експерименти, Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

17. Национална Координационна програма “Дистанционни и аерокосмически методи за изследване на Земята и решаване на народостопански задачи” – 1980 – 1985 г. Национална програма “Дистанционни аеро – и космически методи за проучване на земните ресурси, екологията и народното стопанство” – 1976 г. – 1980 г.;

18. Национална програма “Шипка” подготвена за полета на втория български космонавт – 1987–1990 г. Разработка и изпълнение на проект "Георесурс" – Експеримент "Фракия", "Мизия", "Лес", "Балкан" и "Земя"; Национална програма за полета на първия български космонавт – 1978 г.-1979 г. Експеримент “Балкан”; Експеримент “Биосфера”.

УЧАСТИЕ  В  ТЕКУЩИ  ПРОЕКТИ  И  ДОГОВОРИ

 1. Геоекологични изследвания на опасни природни процеси с използване на дистанционни и наземни методи и геоинформационни технологии, Договор между Институт по геоекология (ИГЭ) – РАН и ИКИ – БАН (ХІІ. 2005–2009) – ръководител от българска страна проф. д.г.н. Хернани Спиридонов; ръководител от руска страна ст.н.с. д.г.м.н. Владимир Макаров;
 2. Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии – ръководител ст.н.с. д-р Е. Руменина;
 3. Дистанционни аерокосмически и контактни наземни методи и средства за изучаване на природни процеси и екологичен риск – ръководител: ст.н.с. д.т.н. Гаро Мардиросян;
 4. Геоекологично изследване на опасните природни процеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление. Договор № НЗ 1514/05  между ИКИ и фонд "Научни изследвания" към МОН, 2005 – 2008 г., ръководител на проекта - проф. д.г.н. Х. Спиридонов;
 5. Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии. Договор НЗ-N 1507/05 между ИКИ и фонд "Научни изследвания" към МОН, 2005 – 2007 г., ръководител на проекта – ст.н.с. д-р Е. Руменина;
 6. Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони на територията на Р България* Договор НИК-03/2007 сключен между фонд "Научни изследвания" към МОН и ИКИ – БАН. 2007–2009 г. Договорът се изпълнява съвместно с учени и специалисти от НИМХ-БАН. Ръководител на договора  –  ст. н.с. ІІ ст. д-р Евгения Руменина;
 7. Провеждане на интернет-базирано мониторингово изследване на атмосферното замърсяване в района на Община Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни. Договор между община Стара Загора и ИКИ-БАН, 2005 – 2007 г., ръководител на проекта – ст.н.с д-р Л. Филипов, http://iki.cc.bas.bg:81/


горе