ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


Професионална Автобиография

 

Лъчезар ФИЛЧЕВ

(име, фамилия)

 

 

 

Служебен адрес:

гр. София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл.1

 

тел:

(+359 2) 979 24 11

факс:

(+359 2) 988 35 03

E-mail:

lachezarhf@space.bas.bg

 

 

 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

·      Средиземноморски земеделски институт на Хания (Mediterranean Agronomic Institute of Chania - MAICh), Следдипломна квалификация (Postgraduate diploma; Diplome de Specialisation Post Universitaire - D.S.P.U.), 2008 г.

·      Център по образователни услуги при СУ „Св. Климент Охридски“, Специалист „Приложна информатика“, 2007 г.

·      Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, степен Магистър, магистърска програма "Физическа география и ландшафтна екология", 2006 г.

·      Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, степен Бакалавър, бакалавърска програма "География", 2004 г.

Научни степени:

·         Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН), доктор, януари 2012 г.

Заемани длъжности през последните 5 години:

·         Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН), ръководител секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, август 2019 г. →

·         Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН), доцент, август 2014 г. →

Области на професионален интерес (ключови думи):

дистанционни изследвания, географски информационни системи, ландшафтна екология, мениджмънт на околната среда, гео-бази данни, картография

Членство в научни организации:

·         Европейска асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания (European Association of Remote Sensing Laboratories - EARSeL) – национален представител в съвета на EARSeL (2012–2015 г.), групово членство 2009 г. →

·         Международен географски съюз (International Geographic Union), Комитет по промени в земеползването и земното покритие (Committee for Land-Use Cover Change) (IGU-LUCC), индивидуално членство 2014 г. →

·         Потребителски форум на програмата „Коперник“ (Copernicus User Forum) на ЕК – заместник национален представител 2015 г. →

·         представител на ИКИТ-БАН в „Коперник Академия“ – 2017 г. →

Членство в редакционни колегии:

·         European Journal of Remote Sensing (Taylor & Francis) – член на редакционната колегия 2016 г. →

·         Aerospace Research in Bulgaria (ИКИТ-БАН) – член на редакционната колегия 2015 г. →

·         Remote Sensing of Land (Gatha Cognition)– член на редакционната колегия 2017 г. →

·         Cogent Geoscience (Cogent) – член на редакционната колегия 2015–2019 г.

Научна активност (участие в проекти) през последните 5 години:

Участник в научен проект

1.    2019–2020. „Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса - Е#КОС ЛАБ“, договор ДСД-15/21.08.2019. ОП „Образование с наука“ МОН-БАН, Ръководител: д-р Камелия Радева

2.    2019. „Приложение на дистанционни методи и географски информационни системи в областта на прецизното земеделие - ДиАгро“, договор №7/01.03.2019 г. ИКИТ-БАН – Пионер ЕАД. Ръководител: доц. д-р Георги Желев

3.    2017–2018. Списание "Aerospace Research in Bulgaria", договор НП06/36, ФНИ. Ръководител: проф. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян

4.      2016–2018. „Тестване на вегетационни индекси от Sentinel-2 за оценка на състоянието на зимни култури в България“ (TS2AgroBg), договор (4000117474/16/NL/NDe) с Европейската космическа агенция (ЕКА) в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS) (ESA-PECS). Ръководител: доц. д-р Петър Димитров, Координатор: доц. д-р Георги Желев.

5.      2014–2015. BG161PO003-1.2.04-0053 “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда - ИКАМОС“, Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Република България, Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН). Ръководител: проф. чл. кор. дтн инж. Петър Гецов.

6.    2014–2015. списание "Aerospace Research in Bulgaria", договор ДНП 04/85-16.12.2014, Българска научна периодика – 2014, ФНИ. Ръководител: проф. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян

7.      2014. Crop Monitoring using PROBA-V 100m S10 products on Zlatia test site – Bulgaria, SRTI-BAS–VITO, Главен изследовател: проф. д-р Евгения Руменина

8.      2011–2014. European Metrology for Earth Observation and Climate (MetEOC), EMRP-EURANET-EU, 2014. Task: Acquisition of leaf spectro-directional scattering data with Portable HYperspectral Transmission and Optical Scattering (PHYTOS) goniometer for a web-database (URL: http://phytos.jrc.ec.europa.eu/)

 

Ръководител на научен проект

1.    2020–2021. "Разработване на мобилно приложение за спътников контрол на общата селскостопанска политика (Mobi4CAP)", договор 4000129306/19/NL/SC с Европейската космическа агенция (ЕКА) по Плана за европейските коопериращи държави (PECS). ESA-PECS. Координатор: доц. д-р Петър Димитров. (URL: http://www.rse-sri.com/index.php?l=375)

2.      2016–2018. "Образование по наблюдение на земята за българските средни училища" (EEOBSS), договор (4000117592/16/NL/NDe) с Европейската космическа агенция (ЕКА) по Плана за европейските коопериращи държави (PECS). ESA-PECS. Координатор: маг. Любомира Кралева. (URL: http://eeobss.space)

3.      2014–2016. Studying Coniferous Forests' Characteristics with Radarsat-2 Data in Bulgaria, Project ID 16788, ESA Category-1 SEOM. 2014-2016.

4.      2012–2015. Land-Use/Land-Cover Change Detection of the Bistrishko Branishte UNESCO MAB Biosphere Reserve using very High Resolution (VHR) Pleiades and WorldView-2 Satellite Data, Project ID PUG-48-Filchev, EADS Astrium Geoinformation Services.

5.      2011–2015. Model for Assessment of Coniferous Vegetation Stress using Multispectral and Hyperspectral Satellite Data, Project ID 8072, ESA Category-1 TPM.

Публикации (от последните 5 години):

Студия в чужбина без ISI импакт-фактор

1.    Filchev, L., Pashova, L., Kolev, V., & Frye, S. (2020). Filchev, L., Pashova, L., Kolev, V., & Frye, S. (2020). Surveys, Catalogues, Databases/Archives, and State-of-the-Art Methods for Geoscience Data Processing. // In (eds. Škoda P. & Fathalrahman A.) Knowledge Discovery in Big Data from Astronomy and Earth Observation, pp. 103–136. Elsevier, ISBN 978-0-12-819154-5. DOI:10.1016/B978-0-12-819154-5.00016-3 

Статия в списание с ISI импакт-фактор

1.    Dimitrov, P., I. Kamenova, E. Roumenina, L. Filchev, I. Ilieva, G. Jelev, A. Gikov, M. Banov, V. Krasteva, V. Kolchakov, M. Kercheva, E. Dimitrov, & N. Miteva. (2019). Estimation of biophysical and biochemical variables of winter wheat through Sentinel-2 vegetation indices. // Bulgarian Journal of Agricultural Science, Vol. 25, No 5, pp. 819–832. Издател: Селскостопанска академия, (p-ISSN 1310-0351, e-ISSN 2534-983X)

2.    Gikov, A., Dimitrov, P., Filchev, L., Roumenina, E. & Jelev, G. (2019). Crop type mapping using multi-date imagery from the Sentinel-2 satellites. // Comptes Rendus De l’Academie Bulgare des Sciences (Proceedings of BAS), Vol. 72, No 6, pp. 787–795. Academic Publishing House "Prof. Marin Drinov", (p-ISSN 1310–1331, e-ISSN 2367–5535), DOI:10.7546/CRABS.2019.06.11

3.    Dimitrov, P., Q. Dong, H. Eerens, A. Gikov, L. Filchev, E. Roumenina, & Jelev, G. (2019). Sub-Pixel Crop Type Classification Using PROBA-V 100 m NDVI Time Series and Reference Data from Sentinel-2 Classifications. // Remote Sensing, 2019, Vol. 11, No 11, 1370. MDPI, ISSN: 2072-4292, DOI:10.3390/rs11111370

4.    Manakos, I., Tomaszewska, M., Gkinis, I., Brovkina, O., Filchev, L., Genc, L., ... & Jelev, G. (2018). Comparison of Global and Continental Land Cover Products for Selected Study Areas in South Central and Eastern European Region. // Remote Sensing, Vol. 10, No 12, 1967. Publisher: MDPI, ISSN: 2072-4292, DOI:10.3390/rs10121967

5.    Roumenina, E., C. Atzberger, V. Vassilev, P. Dimitrov, I. Kamenova, M. Banov, L. Filchev, & G. Jelev. (2015). Single- and multi-date crop identification using PROBA-V 100 and 300 m S1 products on Zlatia test site, Bulgaria. // Remote Sensing, Vol. 7, No 10, pp. 13843-13862. Publisher: MDPI, ISSN: 2072-4292, DOI:10.3390/rs71013843

6.    Roumenina, E., P. Dimitrov, L. Filchev, & G. Jelev. (2014). Validation of MERIS LAI and FAPAR Products for Winter Wheat-Sown Test Fields in North-East Bulgaria. // International Journal of Remote Sensing, Vol. 35, No 13, pp. 3859–3874. Published online: 30 May 2014. Publisher: Taylor & Francis, p-ISSN: 0143-1161 (print)/e-ISSN: 1366-5901 (online), DOI:10.1080/ 01431161.2014.919681

Статия в чужбина без ISI импакт-фактор

1.    Manakos, I., K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. I. Petrou, L. Filchev, and A. Apostolakis. (2014). Globalland30 Mapping Capacity of Land Surface Water in Thessaly, Greece. // Land, Vol. 4, No 1, pp. 1–18. Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), e-ISSN 2073-445X. DOI:10.3390/ land4010001

Статия в България без ISI импакт-фактор

1.      Yanev, I. & Filchev, L. (2017). Assessment of the land surface temperature dynamics in the city of Sofia using Landsat satellite data. // Aerospace research in Bulgaria, Vol. 29, pp. 45–71. Publisher: SRTI-BAS, p-ISSN 1313-0927 / e-ISSN 2367-9522. DOI:10.7546/AeReBu.29.18.01.05

2.      Kamenova, I., Filchev, L., & Ilieva, I. (2017). Review of spectral vegetation indices and methods for estimation of crop biophysical variables. // Aerospace research in Bulgaria, Vol. 29, pp. 72–82. Publisher: SRTI-BAS, p-ISSN 1313-0927 / e-ISSN 2367-9522. DOI:10.7546/AeReBu.29.18.01.06

3.      Yanev, I. & L. Filchev. (2016). A comparative analysis between MODIS LST Level-3 product and in-situ temperature data for estimation of urban heat island of Sofia. // Aerospace Research in Bulgaria, Vol. 28, pp. 77–92. Publisher: SRTI-BAS, p-ISSN 1313-0927 / e-ISSN 2367-9522. (URL: http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2028/Articles/ 7.pdf)

4.      Filchev, L., (2015). Land-use/land-cover change of Bistrishko Branishte biosphere reserve using Sentinel-2 simulated data. // Aerospace Research in Bulgaria, Vol. 27, pp. 54–65. Publisher: Space and Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS). p-ISSN 1313-0927 / e-ISSN 2367-9522. (URL: http://journal. space.bas.bg/arhiv/n%2027/Articles/4.pdf)

5.      Filchev, L. (2014). Hyperspectral Satellite Earth Observation Missions - A Review. // Aerospace Research in Bulgaria, Vol. 26, pp. 191–206. Publisher: SRTI-BAS, p-ISSN 1313-0927 / e-ISSN 2367-9522. (URL: http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2026/Articles/10.pdf)

 

Доклад публикуван в сборник трудове от международна конференция

1.    Filchev, L., Teodosiev, D., Nedkov, R., Borisova, D., Kehayov, B., Iliev, I., & Tsvetkov, T. (2019). Web-based EMF monitoring in urban environment. // В: 7th International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2019), 27 June 2019, Paphos, Cyprus, Vol. 11174, p. 111741S. International Society for Optics and Photonics. DOI:10.1117/12.2533559

2.    Kolchakov, V., M. Kercheva, M. Banov, V. Krasteva, E. Roumenina, P. Dimitrov, G. Jelev, L. Filchev, E. Dimitrov, & A. Gikov. (2019). Complex assessment of winter wheat growing conditions in Northwestern Bulgaria. (Editors: Prof. Dr. Ayten NAMLI, Prof. Dr. Oğuz Can TURGAY, MsC. Muhittin Onur AKÇA) // In: 10th International Soil Congress "Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective" 2019, 17-19 June 2019 Ankara, Turkey, pp. 482–487. ISBN 978-605-63090-4-5

3.    Filchev, L., Pashova, L., Kolev, V., Frye, S. (2018). Challenges and Solutions for Utilizing Earth Observations in the "Big Data" Era. // In: BigSkyEarth conference: AstroGeoInformatics, Tenerife, Spain, December 17-19, 2018, pp. 1–6. Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.2391936

4.    Ilieva, M., Filchev, L., Pashova, L. (2018). Preliminary Analysis of Copernicus Data for Natural Hazards Monitoring of the Bulgarian Black Sea Coastal Zone. // In: Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS (ICCGIS), 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria, Eds: Bandrova T., Konečný M., vol. 1-2, 7, Publisher: Bulgarian Cartographic Association, 2018, ISSN: 1314-0604, pp. 384–392. (URL: https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018_PROCEEDINGS_Low_Quality.pdf)

5.    Kounchev, O., Pashova, L., Filchev, L., Kalaglarski, D., Craciunescu, V., Galabov, V., Peneva, E., Maya Ilieva, Srebrov, B., & Bibov, Z. (2018). SatWebMare Products and Services in Support of the Sustainable Management of the Bulgarian Coastal Zone. // In: 14th International Conference on Marine Sciences and Technologies, "Black Sea 2018", 10-12 October 2018, ИО-БАН, 2018, ISSN: 1314-0957, pp. 251–255.   DOI:10.7546/IO.BAS.2018.3

6.    Filchev, L., & Pereira, P. (2014, May). Spatio-temporal assessment of soil contamination in Tenya river basin (Bulgaria) using geostatistical and GIS methods. // In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 16).

7.    Filchev, L., M. Panayotov, and F. Ling. (2014). An Assessment of Land-Use/Land-Cover Change of Bistrishko Branishte Biosphere Reserve Using Landsat Data. // In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE35), 22–26 April 2013, Beijing, China 2014, Vol. 17, Paper ID 012060. Publisher: IOP Press, е-ISSN: 1755-1315/p-ISSN: 1755-1307. DOI:10.1088/1755-1315/17/1/012060

8.    Желев, Г., Л. Филчев, В. Стаменова, В. Василев, П. Димитров, А. Гиков, Е. Руменина. (2014). Добри практики в България за приложение на спътникови данни в земеделието и ландшафтно-екологичния мониторинг. // В: Сборник доклади от 10-та юбилейна научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност” (SES’ 2014), София, 12–14 ноември 2014 г., pp. 307–320. Publisher: SRTI-BAS, ISSN: 1313-3888. (URL: http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202014.pdf)

9.    Yanev, I. and L. Filchev. (2014). Land Surface Temperature of Urban Areas Using Thermal Remote Sensing Data: State-of-the-Art, Problems, and Perspectives. // In: Proceedings of 9th Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES’2013), 20–22 November 2013, Sofia, Bulgaria, pp. 357–362. Publisher: SRTI-BAS, ISSN: 1313-3888. (URL: http:// www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202013.pdf)

 


горе