ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Георги ЖЕЛЕВ

(име, фамилия)

Служебен адрес:    

             гр.София, 1113,

            ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

 

тел:      (+359 2) 979 24 15

 

              (+359) 88 415 3654

 

e-mail:  gjelev@space.bas.bg

                g_jelev@abv.bg

Образование и научни степени:

· БАН - Институт за космически изследвания; доктор по научна специалност 01.04.12; 2013, Тема: Изследване на вулканогенни структури в района на източни Родопи чрез дистанционни методи и ГИС"

· МГУ “Св. Иван Рилски”; магистър геолог по рудни и нерудни полезни изкопаеми; 1995

Академични длъжности:

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; професор; 2020

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; доцент; 2015

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; главен асистент; 2010

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник І степен; 2008

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІ степен; 2005

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІІ степен; 2003

Заемани длъжности:

  · БАН-ИКИТ, Директор, 2020 - до сега

  · БАН-ИКИТ, Заместник директор, 2019 - 2020

  · БАН-ИКИТ, професор, 2020 - до сега 

  · БАН-ИКИТ, доцент, 2015 - 2020

  · БАН-ИКИТ, главен асистент, 2010 - 2015

  · БАН-ИКИ, научен сътрудник І степен (главен асистент), 2008 - 2010

  · БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІ степен (главен асистент), 2005 - 2008

  · БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІІ степен (асистент), 2003 - 2005

  · БАН-ИКИ, Специалист, 2000 - 2003

 

Области на научен интерес:

Дистанционни методи, географски информационни системи (ГИС), геология, геоморфология, геориск

Членство в научни организации:

Българско геоложко дружество – БГД

Българска младежка геоорганизация (МГЕО-БГ)

European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)

Членство в органи на управление

Директор на ИКИТ-БАН, 2019 до сега

Заместник Директор на ИКИТ-БАН, 2019 до 2020

Член на 8-то Общо събрание на Българската академия на науките, 2016 до 2024

Член на Комисия за международно и европейско сътрудничество към 8-то ОС-БАН, 2020 до 2024

Член на Комисия за научна политика и стратегия към 8-то ОС-БАН, 2020 до 2024

Член на 7-то Общо събрание на Българската академия на науките, 2016 до 2020

Член на Комисия за млади учени към 7-то ОС-БАН, 2016 до 2020

Председател на ОС ИКИТ-БАН, Протокол № 2/29.01.2010 г., 2010-2011

Езици (равнище на владеене):

· Руски - отлично

· Английски - средно

Награди

· Медал и грамота на доц. д-р Георги Желев за заслуги и принос в космическите изследвания на по повод на 50-годишнината на Института за космически изследвания при БАН, 2019 г.

· Наградата „Варна 2014“ – 22.05.2014 г.

· Почетен знак и грамота на н.с. Георги Желев за заслуги и принос в космическите изследвания на по повод на 40-годишнината на Института за космически изследвания при БАН, 2009.

Членство в организационни (програмни) комитети на научни форуми:

Sixteenth International Scientific Conference SPACE, ECOLOGY, SAFETY - SES2019, 02-04 December 2020

Protected Karst Territories - Ligislation, Tourism, Monitoring, 29.09-02.10.2019
Fifteenth International Scientific Conference SPACE, ECOLOGY, SAFETY - SES2019, 06-08 November 2019
Fourteenth International Scientific Conference "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" – SES 2018, 07-09 November 2018
Thirteenth International Scientific Conference "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" – SES 2017, 02-04 November 2017
Twelfth International Scientific Conference "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" – SES 2016, 02-03 November 2016
Eleventh Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" – SES 2015, 04-06 November 2015
Tenth Anniversary Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" - SES 2014, 12-14 November 2014
Ninth scientific conference with International Participation „Space, Ecology, Safety“ – SES 2013, Sofia, Bulgaria, 20-22 November 2013
Eighth Scientific Conference with International Participation "Space, Ecology, Safety“ - SES 2012, Sofia, Bulgaria
European Scgis Conference With International Particpation, „Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites“, May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria
Seventh Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Nanotechnology, Safety“ – SENS 2011 29 November – 1 December 2011, Sofia, Bulgaria
Sixth Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Nanotechnology, Safety“ – SENS 2010, 2–4 November 2010, Sofia, Bulgaria
Научна конференция с международно участие „Космонавтиката като фактор за развитие на международното научно и хуманитарно сътрудничество“, София, 2011 г.
Fifth Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Nanotechnology, Safety“ – SENS 2009, София, 2009
Fourth Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Nanotechnology, Safety“ – SENS 2008, Варна, 2008.
Third Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Nanotechnology, Safety„ – SENS 2007, Варна, 2007.
Second Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Nanotechnology, Safety“ – SENS 2006, Варна, 2006.
Научно-приложна конференция с международно участие „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив“ Посветена на 50-годишнината от Първия изкуствен спътник на Земята, Старозагорски минерални бани, 2007.
Втора научно-приложна конференция с международно участие „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив“, Старозагорски минерални бани, 2008.

 

           СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ     СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ

 


горе