ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална  Автобиография

 

 Гаро МАРДИРОСЯН

(име, фамилия)

 

 

Място на раждане:
            София

Служебен адрес: 

                  гр. София 1113,

              ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1


 

   тел:               (+359 2) 979 39 51 
 
       (+359 2) 979 39 97

факс:                (+359 2) 988 35 03

E-mail:      

         g.mardirossian@space.bas.bg 

          garo@orionbg.net

 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):
Образцов техникум по фина механика и оптика “Ломоносов” – София, 1963 г.

Технически университет – София, електроинженер слаби токове, 1977 г.

 

Научни степени (организация, степен/звание, година на придобиване):
- Ph.D. по физика на тема "Нови методи, апарати и системи в състава на геофизичен апаратурен комплекс с повишени технико-експлоатационни характеристики" – 1985 г.
 - старши научен сътрудник
II ст. по тема "Дистанционни аерокосмически методи и средства за изследване на Земята, планетите и в стопанството” – 1990 г.
 - доктор на техническите науки по тема “Методи и електронни средства за изследване на геофизични и климатологични процеси” – 2003 г.
 
 - старши научен сътрудник І ст. (професор) по научна специалност “
Eлектронни (аналогови и цифрови) измервателни преобразуватели и уреди” – 2005 г.

 

Заемани длъжности (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):
1965–1980 г. в Геофизичен институт на Българска академия на науките (БАН) последователно като техник, майстор-специалист на научна апаратура, инженер, научен сътрудник III ст. и завеждащ Централна сеизмологична обсерватория
от 1980 г. до сега в Институт за космически изследвания (ИКИ) – сега Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН последователно н.с.
II ст., н.с. I ст., ст.н.с. II ст., ст.н.с. I ст. и професор
1992–2008 г. - Председател на Технико-експертния съвет на ИКИ
- БАН 
от 2002 г. - Член на Съвета по специална тематика
 
2003–2004 г. - Научен секретар на НС на ИКИТ
- БАН 
2005–2008 г. - Председател на Общото събрание на учените на ИКИТ - БАН
 
от 2006 г. - Председател на Научния семинар на секция „Дистанционни изследвания”
2008–2012 г. - Член на Общото събрание на БАН
 
2008–2013 г. - Научен секретар на ИКИТ
- БАН 
от 2009 г. - Член на Съвета по глобални проблеми към БАН
от 2010 г. - Председател на Обединен тематичен семинар по Дистанционни изследвания

от 2014 г. - секретар на Научния съвет на ИКИТ - БАН


Области на професионален интерес (ключови думи):
- Природни екологични катастрофи и методи и технически средства за изучаването им
- Геофизично и наземно-космическо апаратуростроене
- Дистанционни изследвания на Земята от Космоса

- Електронно-измервателна техника
 
Членство в научни организации:
Българска астронавтична федерация - секретар от 2009 г.
Дружество на физиците в България,
 
Българско астронавтическо дружество
 
Научнотехнически съюзи в България,
 
Балканска трибологична асоциация,
 
Съюз на изобретателите в България
 
Съюз на учените в България
и др.

 

Научни награди и признания
1980 – "Почетен изобретател"
1982 – Златна значка “За принос в техническия прогрес“
 
1990 – избран за член на Световната професорска академия за мир
PWPA – Ню Йорк
1999 – вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите
2000 – вписан в Списъка на 2000 най-известни учени на ХХ век, издание на Международния биографичен център - Кембридж
 
2004 – Грамота за особени заслуги в космическите изследвания на България
2010 – Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения
2011 – вписан в Енциклопедия “150 дейци на българската наука”
2011 – вписан в Енциклопедия “Бележити българи на съвременна България”

2013 – Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения

1978–2016 - грамоти, дипломи и медали за научно-техническо творчество и за изобретателска дейност от наши, международни и световни форуми – над 30 бр.

 

Специализации и работа в чужбина (страна, организация, година, брой месеци):
След спечелен конкурс по научна програма на НАТО поканен за работа в CNRS (Национален център за научни изследвания на Франция), 2002

 

Публикации:
I. КНИГИ И МОНОГРАФИИ

 

1. Мардиросян Г. Ръководство за експлоатация на сеизмичните обсерватории. ГФИ на БАН, София, 1978, 77 с.

2. Мардиросян, Г. От Космоса срещу екологичните катастрофи. Изд. на БАН, София, 1993, 210 с.

3. Мардиросян, Г. Екокатастрофи (Природни екологични катастрофи). Изд. къща ВАНЕСА, 1995, 240 с.

4. Мардиросян, Г. Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване. Акад. издат. "Проф. Марин Дринов", 1999, 368 с. ISBN 954-430-616-1

5. Мардиросян, Г. Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда. Акад. издат. "Марин Дринов", 2003, 208 с. ISBN 954-430-939-Х (1)

6. Мардиросян, Г. Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превеция, защита. Акад. издат. „Марин Дринов", 2007, 372 с. ISBN 978-954-212-349-4

7. Мардиросян, Г.. Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита. Акад. издат. „Марин Дринов",  София, 2009, 382 с. (второ издание)

ISBN 978-954-322-349-7

8. Мардиросян, Г., Б. Рангелов, Ат. Близнаков. Природни бедствия. Възникване, последици, защита. АВИТ Консулт, София, 2011, 170 с. ISBN 978-954-92214-2-8

9. Мардиросян, Г. Въведение в космонавтиката. Акад. издат. „Марин Дринов", София, 2012, 262 с. ISBN 978-954-322-519-4

10. Мардиросян, Г. Основи на дистанционните аерокосмически технологии. НБУ, София, 2015, 240 с. ISBN 978-954-535-882-1

 

                  II. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Мардиросян, Г. Устройство за автоматично програмно маркиране. Изв. на ГФИ на БАН, т. ХХ, 1974, с. 105-112.

 2. Мардиросян, Г., Ц. Ралчовски. Автоматично програмно устройство за дискретизация на свистови наблюдения. Бълг. геофиз. сп., т.IV, N 3, 1978, с. 78-81.

 3. Христосков, Л., Г. Мардиросян. Система за автоматично регулиране увеличението на сеизмограф. Бълг.геофиз. сп., т.IV, N 3, 1978, с. 82-88.

 4. Мардиросян, Г. Автоматично превключване увеличението на сеизмограф по програма по време. Бълг.геофиз.сп., т.IV, N 1, 1978, с. 93-97.

 5. Христосков, Л., Г. Мардиросян. Сеизмоприемник със секционирана намотка на преобразувателя. Бълг.геофиз.сп., т.V, N 2, 1979, стр. 64-69.

 6. Мардиросян, Г. Система за осигуряване на точно време в геофизични обсерватории. Бълг.геофиз.сп., т. V, N 2, 1979, с. 70-77.

 7. Григоров, Б., Г. Мардиросян, С. Овчаров. Автоматично регулиране експозицията на сеизмологичен фоторегистратор. Бълг. геофиз.сп., т.V, N 4, 1979, с. 75-82.

 8. Мардиросян, Г. Някои технически новости и подобрения в регистриращата апаратура на сеизмологичните обсерватории в НРБългария. Бълг.геофиз.сп., т. V, N 4, 1979, с. 68-74.

 9. Мишев, Д., Г. Мардиросян. С. Живков. Модернизованное программное устройство для геофизических обсерваторий. Бълг.геофиз.сп., т. VI, N 1, 1980, с. 112-120.

10. Мардиросян, Г. Новый метод нанесения марок времени при сейсмологическом фоторегистраторе. Бълг.геофиз.сп., т. VI, № 2, 1980, с. 105-110.

11. Mishev, D., G. Mardirossian, S. Zhivkov. Universal programming device for geophysical  observatories. Compt.rend.Acad.Bulg.Sci., t. 33, 4, 1980, рр. 487-490.

12. Mardirossian, G., B. Grigorov. Characteristics of new seismological observatories in Bulgaria. Compt.rend.Acad.Bulg.Sci., t. 33, 12, 1980, рр. 1643-1646.

13. Mishev, D., G. Mardirossian, M.Ivanov. Automatic determination of azimuth at seismic epicentre. Compt.rend.Acad.Bulg.Sci., t. 33, 12, 1980, рр. 1647-1650.

14. Mishev, D., G. Mardirossian, A. Angelov. Automatic determination of location of an earthquake's epicentre. Compt.rend.Acad.Bulg.Sci., t. 34, 6, 1980, рр. 771-774.

15. Овчаров, С., Г. Мардиросян, Б. Григоров, Е. Стоянов. Устройство за автоматично регулиране експозицията на геофизичен фоторегистратор. Сборник "Ден на радиото-80", ВМЕИ, София, 1980, с. III.156.

16. Мардиросян Г., Б. Григоров, С. Овчаров. Устройство для автоматического регулирования экспозиции геофизического фоторегистратора с некоторыми дополнительными функциями. Доклады БАН, т. 34, N 4, 1981, с. 505-508.

17. Мишев Д., Г. Мардиросян, Д. Инджева. Подвижна наземна станция за синхронни спътникови измервания. Списание на БАН, кн. 3, год. ХХVII, 1982, с. 23-29.

18. Фратев М., Г. Мардиросян. Цифрово управляемый частотный манипулятор. Доклады БАН, т. 35, N 6, 1982, с. 769-772.

19. Мишев, Д., Г. Мардиросян, Д. Инджева, Д. Панчев. Приложение на подвижната наземна станция за синхронни спътникови измервания в географските изследвания. Проблеми на географията, N 2, 1982, с. 66-69.

20. Мардиросян, Г., Д. Мишев. Использование мобильной наземной станции для синхронных спутниковых измерений (ПНСССИ) в сейсмологических исследованиях, Науки о Земле, т. ХХХVII, N 3, Ереван, 1984, с. 47-56.

21. Мишев, Д., Г. Мардиросян, Д. Петков. Система автоматического определения местоположение эпицентра землетрясения. Сб. труды СКБ НКГСПС, N 1, Ереван, 1985, с. 72-77.

22. Мишев, Д., Г. Мардиросян, Л. Глогов, П. Стоянов. Изисквания, проблеми и възможости на полевите мобилни комплекси за събиране на агрофизиологична информация. Втори Национален симпозиум "Физика-селскостопанско производство", Плевен, 1985, с. 129-134.

23. Мардиросян, Г. Некоторые новые методы, приборы и системы улучшения технико-эксплуатационных характеристик и повышения эффективности геофизических обсерваторий. Бълг.геофиз.сп, т. ХII, N 1, 1987, с. 105-111.

24. Mishev, D., G. Mardirossian. Possibility and realization for optimizing and increasing the efficiency of analogue geophysical recording with reference to the frequency range. Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., t. 40, N 1, 1987, рр. 59-61.

25. Мардиросян, Г., М. Фратев, И. Бычваров, И. Чолаков. Прецизионный периодомер в составе наземного аппаратурного комплекса при синхронном аэрокосмическом эксперименте для геомагнитных исследований. Бълг. геофиз. сп., т. ХIV, N 4, 1988, с. 95-99.

26. Мишев, М., Г. Мардиросян. Автоматическое регулирование скорости регистрации геофизического регистратора. Известия института геофизики и астрономии, Хавана, 1988.

27. Мардиросян, Г. Новый способ маркировки времени при аналоговой геофизической регистрации, Сб."Сейсмические приборы", вып. 20, "Наука", Москва, 1988, с. 118-123.

28. Мардиросян, Г. Повышение эффективности геофизического фоторегистратора при помощи автоматического регулирования экспозиции. Сб. "Сейсмические приборы", вып. 21, "Наука", Москва, 1988, с. 53-56.

29. Мардиросян, Г., В. Фремд. Исходные предпосылки и соображения разработки аппаратурного комплекса для сейсмологических исследований на Марсе. Бълг. геофиз.сп., т. ХIV, N 2, 1989, с. 108-113.

30. Мардиросян, Г., Д. Инджева, Ж. .Жеков, Д. Иванова, К. Вълчев. Наземен комплекс за изследване светенето на високата атмосфера по програмата "Шипка" за полета на втория български космонавт. Аерокосм. изсл. в България, кн. 8, 1989, с. 60-64.

31. Мардиросян, Г., Д. Инджева. Антивибрационен стенд за калибровка на оптическа и оптикоелектронна космическа апаратура. "Техническа физика", т. 26, кн. 1, 1989, с. 155-162.

32. Mardirossian, G., V. Fremd. Some Apparatus Problems Concerning the Seismological Research of Mars and the Possibilities for their Solution. 40th Congress of the International Austronautical Federation, Malaga, 1989, рр. 487.

33. Mardirossian, G., V. Fremd, D. Deneva. Consideration at elaboration of the receiving-transducing part of an apparatus complex for seismological investigations on Mars. XXI General Assembly of ESK, Sofia, 1988, рр. 244-247.

34. Mishev, D., A. Angelov, G. Mardirossian et al. Data Logging System for Synchronous and Complex Space and Geonomic Investigations. Space Res. in Bulgaria, N 6, 1990, рр. 40-45.

35. Мардиросян, Г., Д Михайлов. Галванометрически фоторегистратор с автоматическо регулиране на експозицията. Бълг. геофиз. сп, т. ХVI, N 2, 1990, с. 51-54.

36. Рангелов, Б., Г. Мардиросян. Возможности моделирования рельефа и быстрого изменения при физическом цунамимоделировании., Бълг. геофиз. сп, т. ХVI, N 2, 1990, с. 75-79.

37. Мардиросян, Г. Възможности за автоматично цифроване показанията на класическите метеорологични уреди и начини за реализацията й. Бълг. геофиз. сп., т. XVI, N 3, с. 78-84.

38. Мишев, Д., Г. Мардиросян. Комплексные синхронные и квазисинхронные измерения и наблюдения при дистанционном аэрокосмическом исследовании Земли. Аерокосмически изследвания в България, кн. 7, 1991, с. 31-38.

39. Мардиросян, Г., В. Фремд. Трехкомпонентный пенетраторный акселерометр для исследования Марса. Аерокосмически изсл. в България, кн. 8, 1991, с. 39-46.

40. Мишев, Д., Г. Мардиросян. Автоматическое регулирование скорости регистрации геофизического регистратора. В кн. Автоматизация, метрология и новые разработки в сейсмометрии, вып. 22, "Наука", Москва, 1991, с. 89-93.

41. Галкин, И., А. Гамбурцев, А. Гвоздев, А. Горяинов, Г. Мардиросян и др. Возможности сейсмических исследований Марса. В кн. Нетрадиционная геофизика, "Наука", Москва, 1991, с. 231-237.

42. Мардиросян, Г. Върху апаратурната точност при измерване на абсолютната стойност на хоризонталната компонента на геомагнитното поле. Бълг. геофиз. сп., БАН, т. XVIII, № 4, 1992, с. 26–30.

43. Kolev, V., G. Mardirossian, A. Totev. A device for measuring aircraft velocity. Сompt. rend. Acad. Bulg. Sci., t. 45, N 12, 1992, рр. 57-59.

44. Георгиев, Н., Г. Мардиросян, М. Младеновски, Х. Спиридонов. Цели, перспективи и методи при изследване движението на литосферата на Балканите и България в рамките на ЕВРОПРОБ. Геодезия, картография и земеустройство, 1/1992, с. 14-18.

45. Mardirossian, G., D. Kolarov, V. Fremd, A. Gvozdev, L. Hudzinskii. The performance of a penetrator accelerometer for Mars exploration - Approach and initial resuts. XXVIII Plenary Meeting COSPAR, Hague, 1990. Pergamon Press.

46. Мардиросян, Г. Измеритель периодов сейсмических волн. В кн. Разработка иметоды исследований сейсмометрических преобразователей, вып. 23, "Наука", Москва, 1992, с. 35-38.

47. Мардиросян, Г., Р. Кънчева, Устройство для измерения индикатрисы отражения, Аерокосмически изследвания в България, кн. 9, 1993, с. 21-28.

48. Мардиросян, Г., Д. Неделчева, Б. Пеев. Автоматично цифроване на сеизмологична фоторегистрация. Бълг. геофиз. сп., т. ХIХ, N 1, 1993, с. 51-55.

49. Mardirossian, G., D. Nedelcheva, L. Kraleva, V. Fremd. Some technical and exploitation problems in the seismologic research of Mars. Bulgarian Geophysical Journal, vol. XIX, N 3, 1993, pp. 78-85.

50. Мардиросян, Г., Д. Неделчева, Т. Здравев. Оптимизационен анализ на технико-експлоатационните характеристики на пенетраторен акселерометър за сеизмологични изследвания на планетата Марс. Аерокосм. изследвания в България, кн. 10, 1993, с. 31-36.

51. Georgiev, N., G. Mardirossian, M. Mladenovsky, H. Spiridonov. Space, ground-based and model investigations of litospheric movements of Balkan peninsula and Bulgaria within the framework of the EUROPROBE project. Aerospace Res. in Bulgaria, 10, 1993, pp. 3-12.

52. Nazarsky, T., G. Dimitrov, C. Levchev, G. Mardirissian, C. Prodanov. Superhighfrequency twopolarization radiometric system "R-400" on board of the "Priroda" module constiting a part of the "Mir" orbital complex. Aerospace Research in Bulgaria, 11, 1994, pp. 47-54.

53. Мардиросян, Г. Приложение на аерокосмическите методи и средства в борбата с екокатастрофите. Сб. Юбилейна научна сесия "50 години ВВВУ "Г.Бенковски", Долна Митрополия, 1995, с. 84-89.

54. Мардиросян, Г. Оптимальные орбитальные и аппаратурные характеристики космических летательных аппаратов использованных для геофизических исследований. Бълг. геофиз. сп., т. ХXI, N 4, 1995, с. 87-94.

55. Mardirossian, G., D. Nedelcheva, L. Kraleva. Some tecnical and exploitation problems in the seismologic research of Mars. EGS Gen. Ass, Hamburg. Annales Geophisicae, Supl. 1 to v. 13, 1995.

56. Мардиросян, Г., Ю. Крумова. География на природните екокатастрофи. Обучението по география, МОНТ, N 3, 1996, с. 2-9.

57. Fillipov, A., G. Mardirossian, Z. Mateeva, B. Ranguelov. Transformation of Solar energywith increased efficiency coefficient - method and implementation. Aerospace Research in Bulgaria, 12, 1996, pp. 84-89.

58. Мардиросян, Г. Физични аспекти на екологичните катастрофи. Физика, МОНТ, 2/1996, с. 14-20.

59. Мардиросян, Г. Космическите изследвания като типична интердисциплинарна наука и практика. Сб. "Балканска научнотехническа сесия КОНТАКТ-95", София, 1996, с. 17-22.

60. Mardirossian, G. Aerospace Study of some Parameters of Seismic Precursors. Bulgarian Geoph. Journ., vol. XXIII, N 1-2, pp. 80-88.

61. Баранов, В., Г. Мардиросян. Связанная задача оптимизации параметров пенетраторов для межпланетных исследований. Сб. научных трудов Тульского госуд. универс., Тула, 1996, с. 35-39.

62. Рангелов, Б., Г. Мардиросян. Национална програма за защита на младежта и децата от екокатастрофи. Наука, СУБ, N 5-6, 1996, с. 38-39.

63. Мардиросян, Г., Б. Рангелов, Ю. Крумова. Картографиране на шелфа и крайбрежието чрез аерокосмически методи за изучаване на  опасността от цунами. Проблеми на географията, кн. 3/1996, БАН, София, с. 61-67.

64. Рангелов, Б., Г. Мардиросян. Уязвимост на младото поколение в България от катастрофални земетресения. Бълг. геофиз. сп., т. ХXIII, N 1-2, 1997, с. 107-115.

65. Баранов, В., Х. Христов, Г. Мардиросян. Определение угла формирования псевдометео-ритных частиц при "нормальной" схеме схлопывания кумулятивной облицовки. Аерокосмически изследвания в България, 13, 1997, с. 49-53.

66. Мардиросян, Г., П. Гецов, Ж. Жеков. Ролята на аерокосмическите технически средства при екстремални и катастрофални ситуации. Сборник "Втора национална конференция по авиационна, морска и космическа медицина, 1997, с. 83-188.

67. Мардиросян, Г. Дистанционно аерокосмическо изучаване на горски пожари. Лесовъдска мисъл, N 3-4, ЛТУ, 1997, с. 134-141.

68. Мардиросян, Г., Л. Кралева. Дистанционни аерокосмически изследвания в палеосеизмо-логията. Списание на Бълг. геологич. дружество, год. 58, кн. 3, 1997, с. 219-220.

69. Valchev, K., Jekov J., G.Mardirossian, I.Christov. Photoelectric transducer based on the use of Mouarov's effect. Aerospace Research in Bulgaria, 14, 1998, pp. 89-91.

70. Николова, М., Г. Мардиросян. Разширяване на знанията за опасните природни явления чрез обучението по география. Обучението по география, МОН, г. XLI, кн. 1, 1998, с. 15–20.

71. Hristov, I., J. Jekov, G. Mardirossian, D. Ivanova. Satellite absorption ozonometer. Aerospace Res. in Bulgaria, N 15, 1999, pp. 27–32.

72. Jekov, J., G. Mardirossian et al. Absorbtion ultraviolet ozonometer. Bulg. Geoph. J., vol. XXIV, N 3-4, pp. 50-54.

73. Георгиев, Н., Г. Мардиросян, Х. Спиридонов. BALKANPROB - космически проект за изследване на динамиката на литосферата на Балканите и България. Аерокосмически изследвания в България, кн.15, 1999, с. 64-74.

74. Георгиев, Н., Г. Мардиросян, Х. Спиридонов. Космически методи за изследване на регионална и глобална геодинамика. Сб. доклади от симпозиум "Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна, 1999, с. 241-251.

75. Гочев, Д., Г. Мардиросян. Изследване на влиянието на енергийно аномални зони (ЕАЗ) при космически полети. Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия "10 години космически проект ШИПКА", 1999, с. 43-46.

76. Петков, Д., Г. Мардиросян. Проект ФОБОС - основни технологични проблеми. Сб. доклади от Юбилейна нучна сесия "10 години Kосмически проект ШИПКА", 1999, с. 364-368.

77. Мардиросян, Г., Д. Йорданов, Л. Кралева, Д. Данов. Пенетратор за екологични изследвания. Сб. "30 години организирани космически изследвания в България", ИКИ - БАН, София, 1999, с. 385-389.

78. MardIrossian, G., L. Petrov et al. Investigating of the influence of the microseismic noise on the precision of measuring the horizontal component of the geomagnetic field. Bulg. Geoph. J., t. X, vol. 25, 1-4, 1999, pp. 117–123.

79. Симеонова, Ю., М. Аструкова, Г. Мардиросян и др. Определяне износоустойчивостта на антифрикционни материали за космически приложения. Сб. "30 години организирани космически изследвания в България", ИКИ - БАН, София, 1999, с. 274-277.

80. Mardirossian, G., B. Boytchev. Compensation Low-Frequency Seismoreceiver. Proceedings “The eight Scientific and Applied Conference ELECTRONICS’99”. Technical University, Sofia, 1999, book 3, pp. 57–62.

81. Mardirossian, G., G. Galev et al. Automatic Digital Registration of Meteorological Parameters for Ecological Monitoring. Journ. of Balkan Ecology, N 1, 2000, pp. 71–73.

82. Zhekov Z., G. Mardirossian, S. Stoyanov, I. Hristov. Spctrophotometer for estimating the concentration of small gass ingradients in the atmosphere. 30 years organized space research in Bulgaria, SRI-BAS, Sofia, 2000, pp. 321-324.

83. Стоянов, С., И. Христов, Г. Мардиросян, Ж. Жеков. Оптико-електронен тракт в апаратура за регистриране на оптични атмосферни емисии. Сб. научни трудове “Научно технологичен трансфер” ИКИ – БАН, 2000, с. 42–45

84. Mardirossian, G., D. Danov. Preliminary analisis or the balistic parameters of a penetrator for ecological studies. Aerospace Res. in Bulgaria, 16, 2001, pp. 89–96.

85. MardIrossian, G., G. Jelev et al. Geomagnetical and Seismological Studies During and After the Solar Eclipse on 11 August 1999. First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations, Academic Publishing House and Pergamon Press, 2002, pp. 285–289.

86. Мардиросян, Г., Г. Сотиров, Б. Рангелов, П. Гецов. Автоматизирана система за определяне на координатите на попадение при стрелба по наземни цели. Сб. доклади “40 години от първия полет на човек в Космоса”, ВВВУ “Г. Бенковски”, 2001, с. 195–199.

87. Mardirossian, G., Y. Simeonova et al. Electromechanical block in equipment intended for determination of the energetical status of friction surfaces. Technic. ideas, year XXXVIII, N 3–4, 2001, pp. 8–11.

88. Mardirossian, G., G. Sotirov et al. An optimized analysis of a System for Co-ordinates determination of accuracy firing on ground targets. Proceedings “Electronics’ 2001”, Technical University, Sofia, 2001, book 2, pp. 133–138.

89. Mardirossian, G., G. Georgiev, D. Petkov, T. Zdravev. Disaster Alarm System along the Iskar River Valley. Proceedings of the International Scientific Session “Menagement of Natural and Technogenic Risks”, Sofia, 2001, pp. 179-186.

90. Mardirossian, G. Ecological Studies Ranking Among the Top-PriorityResearch Areas of the Space Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences. Годишник на Технически университет – Варна, 2001, стр. 753–758.

91. Стоянов, С., Г. Мардиросян. Анализ на съществуващите методи и средства за изследване общото съдържание на атмосферен озон и неговото вертикално разпределение. Годишник на Технически университет – Варна, 2001, с. 910–915.

92. Mardirossian, G. Automatic Digital Registration of Geomagnetic Field Parameters. The Eleventh International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2002”. Technical University, Sofia, 2002, рр. 155–158.

93. Mardirossian, G., B. Marangozov. Compressed Air Cartridge. Technical ideas, year XXXIX, N 3–4, 2002, book 1, pp. 133–136.

94. Mardirossian, G. Modernization of a Seismoreceiver. The Eleventh International Scientific and Applied Science Conference “Electronics 2002”. Technical University, Sofia, 2002, book 1, pp.149–154.

95. Mardirossian, G., B. Boytchev, G. Sotirov, B. Ranguelov. A System Co-ordinates Determination of Accuracy Firing on Ground Targets. Aerospace Res. in Bulgaria, N 17, 2003, рр. 118–129.

96. Mardirossian, G, V. Atanassov. Digital registration of Geomagnetic field parameters, Technical ideas, N 1–2, 2003, рр. 65–69.

97. Мардиросян, Г., С. Стоянов, К. Палазов и др. Изследване разпределението на осветеността във фокалната равнина на обектива на базата на теорията за аберациите. Сб. „Научна конфер. с междунар. участие – Ст. Загора2003”, т. II, с. 335338.

98. Mardirossian, G., S. Velkoski, A. Bliznakov. Improvements and Innovations in Registering the Geomagnetic Field Parameters. Annual of the University of Mining and Geology, Sofia, 2003, pp. 373–377.

99. Getsov, P., G. Mardirossian, S. Stoyanov, J. Jekov, P. Panova. A Possibility of Storm and Hail Prediction using Data about Atmospheric Ozone Variations. Proceed. of International Conf. on Recent Advances in Space Technologies – RAST, Istanbul, 2003, pp. 295–298.

100. Mardirossian, G., A. Filipov. Higer Efficiency Method and Realization of Transformation of solar energy. Трета национална конференция по Възобновяеми енергийни източници, София, 2003, pp. 143147.

101. Мардиросян, Г. Автоматично цифроване на показанията на класическите плювиографи. Сб. „Десета юбилейна международна научна сесия „Съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия”, София, 2003, с. 194–197.

102. Jekov, J., G. Mardirossian, S. Stoyanov, Panova, P., S. Velkoski. Nonlinear Receiver Reaction of Irradiation with Complex Spectral composition. XII International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2003, book 3, pp. 67–71.

103. Mardirossian, G., G. Jelev et al. Electronic and Optic-Electronic Part of the System for Tsunami Physical Modeling. XII International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2003, book 1, pp. 174–179.

104. Mardirossian G., B. Boytchev. Some Improvements and Innovations at the Bulgarian Geomagnetic Observatories. XII International Scientific and Applied Conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2003, book 1, pp. 104109.

105. Мардиросян, Г., Ж. Жеков. Екологичните катастрофи – запомнящи се примери в обучението по физика. Сб. XXXII Нац. конф. “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, СФБ-МОН-АУБ-ЮЗУ, 2004, с. 327331.

106. Мардиросян, Г., Б. Бойчев, Ж. Жеков. Автоматизирана система за локализация на попаденията при авиационно бомбомятане. Сборник научни трудове, ч. ІІІ, Нац. Военен университет, Шумен, 2003, с. 52–61.

107. Гецов, П., Г. Мардиросян, С. Стоянов и др. Влияние на параметрите на оптико-електронните уреди върху скоростта на обзора на пространството. Сб. доклади от Пета научна конференция “Смолян-2003”, с. 170–175.

108. Жеков, Ж., Г. Мардиросян, С. Стоянов, И. Христов. Модел за имитация на негаусов фон. Сб. Научни трудове природни науки “Физика”, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2003, с. 135–138.

109. Мардиросян, Г., Ж. Жеков, И. Илиев, Т. Димов. Експерименталното изследване на атмосферния озон като част от интердисциплинарните връзки в обучението по природни науки. Сб. XXXII Нац. конф. “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, СФБ-МОН-АУБ-ЮЗУ, 2004, с. 327331.

110. Георгиев, Н, Г. Мардиросян, Г. Желев, А. Близнаков. Использовение аэрокосмических изображений с высоким разрешением для исследования и анализа развития пригородных районов и транспортной сети города Софии в периоде с 1994 по 2004 годы. Сб. Научна конференция. с международно участие ВСУ2004, София, 2004, с. 50–56.

111. Getsov, Р., G. Mardirossian, J. Jekov et al. Spectrophotometer For Measurement Of Water Characteristics. Intern. Conf. on Water Observation and Information System for Decision support - BALWOIS 2004, Ohrid, 25-29 May 2004.

112. Palazov, K., A. Bochev, A. Manev, P. Getsov, J. Jekov, S. Stoyanov, G. Mardirossian et al. Interball Project – some Cause and effect Physical Relationships for Investigated Processes Clarifyed by UVSPSIPS, SKA-3, IMAP-3 Experiments (Interball-2). 35-th COSPAR Scientific Assembly, Paris, july 2004.

113. Manev, A., K. Palazov, J. Jekov, P. Getsov, G. Mardirossian et al. Extreme Changes of the Solar Radiation Reaching the Black Sea Surface. 35-th COSPAR Scientific Assembly, Paris, july 2004.

114. Zhekov, J., G. Mardirossian, S. Stoyanov, L. Kraleva. Energy Efficiency of a System for Primary Processing of Signals in an Opto-Electronic Device Operating under Low-Contrast Condition. XIII International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2004, pp. 111–116.

115. Mardirossian, G., T. Djamiykov. Optico-Electronic Part of Digital Registration Equipment for Geomagnetic Field Components. XIII Intern. Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, 2004, book 2, pp. 186–203.

116. Жеков, Ж., Г. Мардиросян, И. Христов. Изследване на хода на осеви реален лъч в центрирана оптична система. Сб. научни трудове „100 г. от рождението на Джон Атанасов”, т. І, ШУ „Еп. К. Преславски”, 2004, с. 3–7.

117. Мардиросян, Г. Природните бедствия и екологични катастрофи като физични явления и процеси. Сб. научни трудове „100 г. от рождението на Джон Атанасов”, т. І, ШУ „Еп. К. Преславски”, 2004, с. 8–16.

118. Мардиросян, Г. Оптимизационен анализ на цифровата регистрация на параметрите на геомагнитното поле. Сборник дклади от Международна научна сесия, МГУ “Св. Неофит Рилски”, София, 2004.

119. Жеков, Ж., Г. Мардиросян. Изследване на влиянието на фона върху разделителната способност и определяне на вариациите на тъмновия ток. Сборник доклади от Годишна научна сесия с международно участие. Технически университет – Варна, 2004.

120. Mardirossian, G., S. Stoyanov, А. Мanev. Optical metods and ground-based spectral devices for studying the total content of atmospheric ozone. Natura Montenegrina, N 4, Podgorica, 2004.

121. G. Mardirossian, J. Jekov. Methods for determination of the frequency-contrast characteristics of the electronic-optic systems. Aerospace Research in Bulgaria, № 19/2005, рр. 71–76.

122. Георгиев, Н., П. Гецов, Г. Мардиросян, С. Фотев. Интегриране на GPS и Lоран-С за определяне на местоположението и навигационното привързване. Scientific Conference with International Participation SES’2005, book I, pp. 130–134.

123. Zhekov, J., G. Mardirossian, A. Manev, K. Palazov, I. Hristov. Atmospheric Absorbtion strips influence over the Optical Pyrometer’s work in the Infrared Part of the Spectrum. Balkan Astronautical Meeting, Rozen, 2004, Aerospace Research in Bulgaria, 20/2005, pp. 55–59.

124. Zhekov, Z., G. Mardirossian, Influence of the transmission processes upon the bacjground brightness and relation between the dark and background scintillations of an electro-optic transformer. XIV International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2005, Technical University – Sofia, 2005, book 3, pp.126–131.

125. Мардиросян, Г. Сеизмоприемник с електромагнитно поле на преобразувателя. Електротехника и електроника, СЕЕС, № 7–8/2005, с. 55–58.

126. Францова, А., Г. Мардиросян, Б. Рангелов. Мултирисков анализ на наводненията в България – 2005 г. Първа национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, БАН, с. 71–80.

127. Getsov P., D. Teodosiev, E. Roumenina, M. Israel, G. Mardirossian, G. Sotirov, B. Srebrov, S. Velkoski, P. Gajesek, D. Simunic. Methods for Monitoring Electromagnetic Pollution in the Western Balkan Environment, Proceedings of the Third Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY, June 2007, Varna, Bulgaria, 2008, pp. 209–213.

128. Ranguelov B., S. Scheer, G. Mardirossian. Tsunami investigations – vulnerability and risk assessment to the Bulgarian Black Sea coast. Ann. of M&G University, Vol. 52, Part I, Geology and Geophysics, 2009, pp. 184188. ISSN 1312-1820

129. Ranguelov B., G. Mardirossian. Tsunami investigations in the Black Sea (Bulgarian experience to the EU SCHEMA Project), pap. 6490, Proc. 5th Congress of Balkan Geophysical Society - Belgrade, Serbia 10–16 May 2009 p. 1–4 (on CD) ISSN 978-90-73781-66-1.

130. Ranguelov B., S. Scheer, D. Gospodinov, G. Mardirosjan. Vulnerability categorization of natural and man-made structures subjected to tsunami hazard for the Bulgarian Black Sea coast., NH10.14 - EGU2009-132, EGU2009 – Gen. Assembly, 19–24 April, 2009, Vienna. (on flash).

131. Ranguelov B., G. Mardirossian, E. Roumenina, G. Jelev, A. Gikov, V. Naidenova. DEM and vulnerability classifications about Balchik test site according EU SCHEMA Project. In: Intern. Conference Fundamental Space Research, Bulgaria, 2009, pp. 13–16.

132. Ranguelov B., G. Mardirossian, N. Marinova, E. Spassov. EARLY WARNING SYSTEMS - EWS (EARTHQUAKES AND TSUNAMIS) AND THEIR EFFECTIVENESS., Seventh Scientific Conference, Space, Ecology, Safety - SES2011, Sofia, 2012, pp. 307312. ISSN 1313-3888.

133. Getsov P., G. Mardirossian, S. Stoyanov, Z. Zhekov. Spectrophotometer of the type Poly-chromator for Atmospheric Monitoring. Доклады БАН, t. 67, № 4, 2014, pp. 563570.

134. Mardirossian G., Zh. Zhekov. Aerospace Technologies of Nstural Hazards. Third InternationaL scientific Conference “Science, Education, Innovation”, Shumen, Bulgaria, 21-23 may 2014, Vol. 1, 2014, ISBN 978-954-577-970-1, pp. 7592.

135. Getsov P., D. Teodosiev, E. Rumenina, G. Mardirossian. Bulgarian Participation in the Project SEE_Era.NET-EU PROGRAMME, International Conference Fundamental Space Research, 2008, pp. 399–402.

136. Marinova N., B. Ranguelov, G. Mardirossian, E. Spassov, 2009., Classifications, Management and Aerospace Methods for Natural Hazards Studies. pap. 6492, Proc. 5th Congress of Balkan Geophysical Society, Belgrade, Serbia 10–16 May 2009, pp.1-6 (on CD) ISSN 978-90-73781-66-1.

137. Теодосиев Д, Г. Мардиросян, Р. Гюров, Р. Берберова, С. Велкоски. Картографиране на електромагнитното замърсяване в урбанизирани територии. Доклади на Х Международна научна конференция ВСУ 2010, 3–4 юни 2010, София, ISSN 1314-07IX. с. V-85 – V-90.

138. Рангелов Б., Г. Желев, Т. Новикова, Г. Мардиросян, Г. Пападополус, А. Фокаеос, В. Найденова, Е. Руменина, А. Гиков, Ю. Крумова. АТЛАС на зоните изложени на риска от цунами по северното българско черноморско крайбрежие, зона Балчик, Шеста рамкова програма - проект СХЕМА, Изд. къща “ЕТ ТерАрт” - Кръсто Терзиев, София, 2010, ISBN: 978-954-9531-15-2, 23 с.

139. Мардиросян Г. Аерокосмическите технологии в изучаването на природните бедствия и катастрофи. В кн. „Земята – неспокойната планета”, БГ–Принт, 624 с. ISBN 978-954-9325-54-6.

140. Мардиросян Г. Визуални изследвания от околоземна орбита. Списание на БАН, год. СХХІV, кн. 2/2011, с. 40–46. ISSN 0007 - 3989

141. Stoyanov S., G. Mardirossian. Factor analysis in the Process of Designing of Complex Optical Systems. Proceedings of Sixth Scientific Conference with international participation SPACE, ECOLOGY, SAFETY (SES 2010), Publisher: SSTRI-BAS, Sofia, 2011, pp.159–162. ISSN: 1313-3888

142. Гецов, П., Г. Мардиросян. Екологичните изследвания – един от приоритетите на Института за космически и слънчево-земни изследвания при БАН. Сборник научни трудове от Втора международна юбилейна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин”, Шумен, 2011, том 1, с. 25-32, ISBN: 978-954-8557-09-2

143. Теодосиев Д., Б. Сребров, Т. Андреева, Г. Мардиросян, Л. Филчев, Р. Гюров, Динамика на електромагнитния фон в диапазона от 200 MHz до 1800 MHz в силно урбанизирана среда. Сп. Екологично инженерство и опазване на околната среда, год. 8, кн. 3–4, 2012, ISSN: 1311-8668.

144. Teodosiev D., T. Andreeva, B. Srebrov, G. Mardirossian, L. Filchev. Еlectromagnetic background dynamics in the range 200 MHzand 2000 MHz in strongly urbanized environment. Proc. IV International Scientific ConferenceEcologization 2012”, NBU, Sofia, 2012, pp. 52–61. ISBN 978-954-535-357-0

145. Stoyanov, S.,G. Mardirossian. Satellite Spectrophotometer for Research of the Total Ozone Content. Journal Scientific and Applied Research, licensed in EBSCO, 2013, vol. 3, pp. 5–9. 'issn/isbn' 1314-6289.

146. Getsov P., S. Zabunov, G. Mardirossian, G. Nikolov. Using Unmanned Helicopters for Thermal Imaging. Исследование Земли из Космоса, РАН, Москва, № 5/2015, с. 84–92.

147. Zabunov S., P. Getsov, G. Mardirossian. Development of the experimental multirotor unmanned aerial vehicle helicopter models of the XZ-series. Aerospace Research in Bulgaria, 26/2014, рр. 207–219.

148. Ranguelov B., I. Parushev, G. Mardirossian, E. Spassov, A. Bliznakov. Kinematik Models and Applications for the Early Warning SystemsEaerquakes and Tsunamis. Proceedings Tenth Anniversary Scientific Conference - SES 2014, Sofia, pp. 341–347. ISSN 1313-3888

149. Getsov, P., G. Mardirossian, S. Stoyanov. Satellite spectrophotometer for Research of the Atmospheric Ozone. Доклады БАН, Vol. 67, Issue 3, 2014, pp. 403–410. ISSN: 1310–1331.

150. Getsov P., G. Mardirossian, S. Stoyanov, Z. Zhekov. Spectrophotometer of the Type Polychromator for Atmospheric Monitoring. Доклади на БАН, Vol. 67, Issue 4, 2014, pp. 563570. ISSN: 1310-1331.

151. Getsov, P., S. Zabunov, G. Mardirossian. High Efficiency Voltage Doubler for Unmanned Multi-Rotor Helicopter Power Supply. International Journal of Engineering, Science and Mathematics, Vol. 4, Issue 11, 2014. ISSN: 2320-0294

152. Mavrodiev S., L. Pekevski, G. Kikuashvili, E. Botev, P. Getsov, G. Mardirossian, G. Sotirov and D. Teodossiev. On the Imminent Regional Seismic Activity Forecasting Using INTERMAGNET and Sun-Moon Tide Code Data. Open Journal of Earthquake Research, 4, 2015, рр. 102113. doi: 10.4236/ojer.2015.43010

 

 

             II. АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА, ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

 

1. Мардиросян, Г. Устройство за изпращане на кодови импулси за време към регистрографи, рег.N 17214/1973, Авт свид. N 19313, ИНРА, София, 1974.

2. Тасев, А, Г. Мардиросян, Д. Димов. Устройство за пулверизиране, рег. N 20072/1973, Авт.свид. N 18226, ИНРА, София, 1973.

3. Христосков, Л., Г. Мардиросян. Система за автоматично регулиране увеличението на сеизмограф, рег.N 35156/1977, Авт.свид. N 24618, ИНРА, 1978.

4. Христосков, Л., Г. Мардиросян. Сеизмограф, рег.N 36452/1977, Авт.свид. N 25172, ИНРА, София, 1979.

5. Мишев, Д., Г. Мардиросян. Устройство за определяне азимута на епицентъра на земетресение, рег. N 38807/1978, Авт.свид. N 26150, ИНРА, София, 1980.

6. Мардиросян, Г., Б. Григоров. Устройство за автоматично регулиране експозицията на геофизичен фоторегистратор. Авт.свид. N 28372, ИНРА, София, 1980.

7. Мардиросян, Г., Д. Мишев. Устройство за определяне местоположението на епицентъра на земетресение, рег.N 46637/1980, Авт.свид. N 30587, ИНРА, София, 1981.

8. Фратев, М., Г. Мардиросян. Цифрово управляем честотен манипулатор, рег.N 52404/1981, Авт.свид. N 32250, ИНРА, София, 1982.

9. Мишев, Д., Г. Мардиросян. Геофизичен регистратор, рег. N 69039/1985, Авт.свид. N 39607, ИНРА, София, 1988.

10. Михайлов, Д., Г. Мардиросян, Б. Григоров. Устройство за регулиране експозицията на галванометричен фоторегистратор, рег. N 70383/1985, Авт.свид. N 40118, ИНРА, София, 1988.

11. Мардиросян, Г., Д. Мишев. Устройство за автоматично експресно определяне местоположението на епицентъра на земетресение, рег.N 77031/1986, Авт.свид. N 42808, ИНРА, София, 1988.

12. Мардиросян, Г., М. Фратев, И. Бъчваров. Устройство за автоматично измерване периодите на колебание на постоянен магнит в геомагнитно поле, рег.N 87026/1989, Патент. N 47458, Патентно ведомство на република България, 1989.

13. Мардиросян, Г., В. Колев. Устройство за защита на компютерни комплекси от неоторизирано репродуциране, рег.N 89167/1989, Патент N 48653, ИНРА, София, 1989.

14. Мардиросян, Г. Геофизичен регистратор, рег.N 76469/1986, Авт.свид. N 42650, Патентно ведомство на република България, София, 1990.

15. Мардиросян, Г., В. Колев, А.Тотев. Устройство за измерване скоростта на летателен апарат, рег.N 92386/1990, Патент N 51017, Патентно ведомство на Република България, София, 1993.

16. Мардиросян, Г., Б. Рангелов. Устройство за моделиране на релефа при бързи геодинамични процеси, рег. N 97460/17.02.1993, Патент N 60729, Патентно ведомство на Република България, София, 1996.

17. Мардиросян, Г., А. Филипов. Устройство за преобразуване на слънчева енергия, рег. N 97850, Патент N 123, Патентно ведомство на Република България, София, 1997.

18. Мардиросян, Г., Б. Цветков. Метод за определяне на движението на точка от земната повърхност, рег. N 99584, Патент N 61921, Патентно ведомство на Република България, 1999.

19. Мардиросян, Г., Б. Бойчев. Компенсационен сеизмоприемник. Патент № 63477/ 06.03.2002. Патентно ведомство на Република България.

20. Мардиросян, Г., Б. Марангозов. Пневматичен патрон. Патент № 63516/2002. Патентно ведомство на Република България.

21. Аструкова, М., Т. Грозданова, Г. Мардиросян и др. Устройство за определяне на енергетичното състояние  на триещи повърхности. Патент рег. № 103270/1999. Патентно ведомство на Република България.

22. Мардиросян, Г. Устройство за автоматична цифрова регистрация на параметрите на геомагнитното поле, рег. № 106992/12.08.2002. Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, № 2/2003, с. 2.

23. Мардиросян, Г., Ж. Жеков, П. Гецов. Шарнирен визир с дискретно променливо увеличение, рег. № 108812/19.07.2004. Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, № 9/2004.

24. Мардиросян, Г., Т. Терзиев, В. Германов, Ж. Жеков. Спектрофотометър за изследване на атмосферата, рег. № 108893/04.10.2004. Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България, № /200, с.

26. Гецов, П., П. Симеонов, Б. Бойчев, Г. Мардиросян, Т. Манев. Система за локализиране на подвижни обекти, рег. № 109480/03.04.2006. Официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България,   /2006.

27. Мардиросян Г., Ж. Жеков, П. Гецов, С. Стоянов. Спектрофотометър за регистриране на бързопротичащи процеси. Рег. № 109834/12.03.2007. Патентно ведомство на Република България.

28. Мардиросян, Г. Устройство за автоматична цифрова регистрация на параметрите на геомагнитното поле. Патент № 65077/27.02.2007. Патентно ведомство на Република България.

29. Мардиросян Г., П. Гецов, Ж. Жеков, С. Стоянов. Мерник с плавно променящо се увеличение. Свидетелство за регистрация на полезен модел № 1128/20.01.2009. Патентно ведомство на Република България.

30. Мардиросян Г. Сеизмоприемник с електромагнитно поле в приемо-преобразувателя. Патент № 65669/26.08.2009. Патентно ведомство на Република България.

31. Жеков Ж, Г. Мардиросян, С. Стоянов. Апаратура за оценка на характеристиките на електронно-оптични преобразуватели. Патент № 65812/21.01.2010. Патентно ведомство на Република България.

32. Гецов П., Г. Мардиросян, С. Стоянов, Ж. Жеков. Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда, рег. № 111381/24.01.2013, Патент № 66482/05.03.2013. Патентно ведомство на Република България.

33. Владов М., А. Дороган, Д. Украинцев, Д. Добров, П. Гецов, П. Пейчев, Г. Сотиров, Р. Недков, Г. Мардиросян. Система за автоматично управление на безпилотни летателни апарати. Свидетелство за регистрация на полезен модел
1694/31.05.2013. Патентно ведомство на република България.

34. Дороган А., Д. Украинцев, М. Владов, Д. Добров, П. Гецов, П. Пейчев, Г. Сотиров, Р. Недков, Г. Мардиросян. Измервател на съдържание на нитрати. Свидетелство за регистрация на полезен модел № 1695/31.05.2013. Патентно ведомство на република България.

35. Гецов П., Г. Мардиросян, С. Терзиев, Ж. Жеков. Устройство за биостимулация и терапия с поляризирана светлина. Свидетелство за регистрация на полезен модел № 1912/01.07.2014. Патентно ведомство на Република България.

36. Забунов С., П. Гецов, Г. Мардиросян. Система за управление на трифазен безколекторен електродвигател. Свидетелство за полезен модел № 2723/ 14.05.2014. Патентно ведомство на Република България.

37. Забунов С., П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров. Антенна система за безпилотен летателен апарат. Свидетелство за полезен модел № 2737/17.03.2014. Патентно ведомство на Република България.

38. Забунов С., П. Гецов, Г. Мардиросян. Самолет с вертикално излитане и кацане. Свидетелство за полезен модел № 2765/12.05.2014. Патентно ведомство на Република България.

39. Забунов С., П. Гецов, Г. Мардиросян, Г. Сотиров. Безжична универсална серийна шина за телеметрия на безпилотни летателни апарати. Свидетелство за полезен модел № 2804/ 10.07.2014. Патентно ведомство на Република България.


горе