ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

Евгения Кирилова РУМЕНИНА

(име, презиме, фамилия)

 

Служебен адрес:


гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1 

тел:

(+359 2) 979 39 39

факс:

(+359 2) 988 35 03

е-mail

roumenina@space.bas.bg

 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, специалност “Физическа география”, 1976г.

Научни степени и звания (организация, степен/звание, година на придобиване):

Министерски съвет на Република България, Висша атестационна комисия – старши научен сътрудник ІІ ст., 2003 г.

Министерски съвет на Република България, Висша атестационна комисия - "Доктор", 2002 г. Тема: “Мониторинг на земеползването и антропогенната преобразуваност на част от полигон Пловдив чрез многоканални изображения и ГИС".

Институт за космически изследвания - БАН, научен сътрудник І ст., 1984 г.;

Институт за космически изследвания – БАН, научен сътрудник ІІ ст., 1981 г.

Централната лаборатория за космически изследвания – БАН, научен сътрудник ІІІ ст., 1978 г.

Понастоящем заемана длъжност:        

Академична длъжност в Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките – професор в област на висше образование: 4. «природни науки, математика и информатика», професионално направление: 4.4. «Науки за Земята»

научна специалност «Дистанционни изследвания на Земята» и

и Ръководител на секция "Дистанционни изследвания и ГИС"

Основни квалификации: 

Научна квалификация и компетентност в областта на науките свързани с дистанционни изследвания на Земята в това число:

  • Ландшафтно–екологичен мониторинг с използване на технологиите на дистанционните изследвания на Земята, географските информационни системи (ГИС) и конвенционални наземни методи;
  • Валидиране на спътникови данни и продукти;
  • Оценка на развитието на земеделски култури чрез вегетационни спътникови продукти с пространствена разделителна способност 250 – 300 m;
  • Планиране, организация, провеждане и обработка на данните от комплексни подспътникови експерименти извършвани на тестови участъци;
  • Обучение на докторанти в областта на дистанционните изследвания на Земята

Членство в професионални организации:

Европейската асоциация на Лабораториите по дистанционни изследвания (European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL) – от 2009 до сега.

Международна асоциация по ландшафтна екология – район Великобритания (International Association for Landscape Ecology - UK Region IALE(UK) -- от 2009 до сега.

Работната група по «Дистанционни изследвания на Земята», към международната програма “Интеркосмос”, от 1976 г. до 1990 г.

Участие в експертни комисии, научни съвети и редколегии

Работна група „Космическа политика” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България, от 2010 г. до сега.

Консултативен съвет по околна среда към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), от 2009 до сега.

Консултативен научен съвет към изследователско направление в БАН „Астрономия и космически изследвания и технологии”, от 2011 г. до сега.

Проблемен съвет “Космически науки и технологии” към УС на БАН, от 2007 до 2010 г.

Координационен съвет по GMES към Управителния съвет на БАН, от 2007 до 2009 г.

Научен съвет към ИКИТ–БАН, от 2005 г. до сега.

Научен съвет към Географския институт при БАН, от 2005 до 2010 г.

Редколегия на поредицата “Aerospace Research in Bulgaria”, от 2009 г. до сега.

Научни награди:

Грамота и плакет за принос в космическите изследвания в България - 2003 г.и 2009 г.

Грамота на БАН за участие в изпълнението на Научната програма "Шипка" за Втория български космонавт - 1988 г.;

Юбилеен медал "Интеркосмос - България 1300" за участие в Националната космическа програма "България 1300" - 1984 г.

Значка на ДКНТП "За принос в техническия прогрес" за участие в изпълнението на Научната програма за Първия български космонавт - 1982 г.

Научно - изследователска активност:

Автор и съавтор на 127 научни труда, от които:

7 монографични издания, от които 3 издадени в чужбина;

80 научни публикации в специализирани списания и сборници, от които 29 в чужбина;

3 атласа, от които 1 издаден в чужбина;

37 доклада, изнесени на международни и национални конференции и симпозиуми.

Участие в проекти, програми и експерименти:

13 национални и международни програми, проекти;

30 научно-изследователски договора;

28 международни комплексни подспътникови експерименти.

 

 

 

 СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ       СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ

  

 

 


горе