ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

Евгения РУМЕНИНА

(име, фамилия)

 

Служебен адрес:

гр.София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1 

тел:

(+359 2) 979 39 39 

факс:

(+359 2) 988 35 03

е-mail

roumenina@space.bas.bg

 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, специалност “Физическа география”, 1976 г.

Научни степени и звания (организация, степен/звание, година на придобиване):

Министерски съвет на Република България, Висша атестационна комисия – старши научен сътрудник ІІ ст., 2003 г.

Министерски съвет на Република България, Висша атестационна комисия - "Доктор", Тема: “Мониторинг на земеползването и антропогенната преобразуваност на част от полигон Пловдив чрез многоканални изображения и ГИС", 2002 г.

Институт за космически изследвания - БАН, научен сътрудник І ст., 1984 г.

Институт за космически изследвания – БАН, научен сътрудник ІІ ст., 1981 г.

Централната лаборатория за космически изследвания – БАН, научен сътрудник ІІІ ст., 1978 г.

Понастоящем заемана длъжност:        

Академична длъжност в Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките – професор в област на висше образование: 4. «природни науки, математика и информатика», професионално направление: 4.4. «Науки за Земята», научна специалност «Дистанционни изследвания » от 2012 до сега и Ръководител на секция "Дистанционни изследвания и ГИС" към ИКИТ-БАТ от 2005 г. до 2019 г.

Основни квалификации

Научна квалификация и компетентност в областта на науките свързани с дистанционни изследвания на Земята в това число:

·       Приложение на дистанционните методи в селското стопанство;

·       Валидиране на спътникови данни и продукти;

·       Ландшафтно–екологични изследвания с използване на геоинформационни системи, дистанционни и конвенционални наземни методи;

·       Планиране, организация, провеждане и обработка на данни от комплексни подспътникови експерименти извършвани на тестови участъци;

·       Провеждане на консултации и обучение на докторанти в област на висше образование: 4. «природни науки, математика и информатика», професионално направление: 4.4. «Науки за Земята », научна специалност: «Дистанционни изследвания на Земята и планетите».

Научен ръководител на защитил докторант по научна специалност «Дистанционни изследвания на Земята и планетите»  (име на докторанта, тема, година на защита,):

Александър Гиков, „Изследване на съвременните ландшафти в Рила планина чрез ГИС и дистанционни методи“, 2019 г.

Стефан Стаменов, „Пространствен модел и хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на аерокосмически и наземни данни“, 2016 г.

Васил Василев, „Разпознаване на земеделски култури по спътникови данни“, 2013 г.

Петър Димитров, „Оценяване и картографиране на показатели на структурата на иглолистни гори чрез спътникови многоканални изображения“, 2012 г.

Лъчезар Филчев, „Модел за разпознаване на стресови ситуации в иглолистни ландшафти с използване на многоканални и спектрометрични спътникови данни“, 2012 г.

Ваня Найденова (Стаменова), „Географска информационна система за дистанционен и наземен мониторинг на антропогенното въздействие във водосборния басейн на р. Кътинска“, 2009 г.

 

 СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ       СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ   

 


горе