ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


Изследване на електромагнитни лъчения
Изследване на електромагнитни лъчения Договор между ИКИ-БАН и Изследователски център „Сончев зрак” – Скопие, Македония от 2001 г. Р-л от българска страна: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
Предварителна обработка на ...
Предварителна обработка на видеоспектрометрични данни Ръководител: ст.н.с. д-р Валентин Атанасов
Разработване на методи и средства ...
Разработване на методи и средства за изследване на общото съдържание на атмосферния озон Ръководител: ст.н.с. д-р Живко Жеков
Аномалии в космологичните, глобалните и биологичните времена ...
Аномалии в космологичните, глобалните и биологичните времена и мултитемпорални опасности за устойчивото развитие на Земята и Живота–ръководител н.с. I ст. д-р Здравко Андонов
Геоекологично изследване на опасните природни процеси ...
Геоекологично изследване на опасните природни процеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление Договор № НЗ 1514/05 с Национален фонд “Научни изследвания” - МОН Ръководител: проф. д.г.н. Хернани Спиридонов
Развитие на методическите основи на ...
Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии Договор № НЗ 1507/05 с Национален фонд “Научни изследвания” - МОН Ръководител: ст.н.с. д-р Евгения Руменина
Разработка на алтернатор
Разработка на алтернатор Договор с АРКУС – Лясковец Ръководител проф. д.т.н. Живко Жеков
Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони ...
Договор НИК-03/2007 сключен между фонд "Научни изследвания" към МОН и ИКИ – БАН. 2007–2009 г. Договорът се изпълнява съвместно с учени и специалисти от НИМХ-БАН. Ръководител на договора – ст. н.с. ІІ ст. д-р Евгения
SСHEMA
SСHEMA - Scenarios for Hazard-induced Emergencies Management. Ref. Nr BG 2005/017-353.10.06. 030963. Sixth Framework Programme EC. Project coordinator Prof Peter Getzov
Повишаване на квалификацията ...
Повишаване на квалификацията и съхраняване на млад екип от учени в областта на аерокосмическите технологии като предпоставка за мониторинг и опазване на околната среда и превенция на щети от природни бедствия. Договор № BG051PO001/07/3.3-02/63