ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

 

Хернани Борисов Спиридонов

(име,  презиме, фамилия)

 

Служебен адрес:

гр.София 1113

  ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:

(+359 2) 979 34 29

факс:

(+359 2) 988 35 03

E-mail:

kspiridonov@space.bas.bg

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

СУ "Св.Климент Охридски" География" към БГГФ и втора специалност "Геология", 1963;

Военно- въздушно училище "Георги Бенковски" в гр. Долна Митрополия, 1958;

Научни степени (организация, степен/звание, година на придобиване):

Институт за космически изследвания - БАН, професор, специалност "Физическа география и ландшафтознание" (01.08.01), 1997 г.;·

Институт за космически изследвания - БАН, старши научен сътрудник І ст., специалност "Физическа география и ландшафтознание" (01.08.01), 1996 г.;

Институт за космически изследвания, доктор на географските науки, специалност "Геоморфология и палеогеография" (01.08.03), 1995 г.;

Институт за космически изследвания – БАН, старши научен сътрудник ІІ ст., 1979 г. – 1995 г.;

Институт за космически изследвания - БАН, "доктор по география", научен сътрудник І ст., Защитава дисертация на тема "Морфотектоника на северните склонове на Източна Рила и част от Западните Родопи", 1975 г. - 1979 г.

Заемани длъжности през последните 5 години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

Институт за космически изследвания, Ръководител секция "Дистанционни изследвания на Земята и космоса", 1976 г. до 2003 г;

Институт за космически изследвания, Председател на Научен съвет, от 1997 г. до 2003;

МОН, Експерт към Фонд “Научни изследвания” - Комисия за “Науки за Земята” 1998 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

дистанционни методи, географски информационни системи, земно покритие, геология, геоморфология, ландшафтна геоекология

Членство в научни организации:

Международната комисия към КОСПАР: ISC Space Studie of the Earth's Surface, Meteorology and Climatic Subcomision A.3 - Geology and Productivity of Land Surface and Oceans;

Член на РГДЗ към “Интеркосмос”;

Експерт към европейската комисия - "European Commission - Directorate-general XII - Science, Research and Development" № ЕЕ1998А14345

Научни награди:

Ордени, медали, грамоти, юбилейни отличия - национални

Орден “Кирил и Методий”;

Орден от Виетнам;

От Съвета на ИНТЕРКОСМОС при АН СССР;

От Федерацията по космонавтика на СССР - медал - “Ю.А. Гагарин”

Основни публикации:

1. Спиридонов, Х., 1999. Кръгови морфоструктури в Средногорието. Книга, С., Академично издателство “Проф. М.Дринов”, 270 с.

2. Спиридонов Х., М. Червеняшка, Е. Руменина, Г. Желев, А. Гиков, Д. Неделчева, 2000. Тематично картографиране на планински и равнинни терени по космически изображения. Сб. доклади от Юбилейна научна сесия “30 години организирани космически изследвания в България. Изд. ИКИ БАН, стр. 132-137.

3. Спиридонов Х., 2000. Приложение на дистанционните методи при геолого-географските изследвания. Сб. доклади “Международна научна сесия 50 години ГИ - БАН”, Изд. БАН, стр. 162-171.

4. Spiridonov Н. 2000. Geomorphogical structure of the Chirpan elevation and the Chirpan threshold. In: Geodynamic investigation on the territory of Bulgaria. Investigation of the Chirpan-Plovdiv region, related to the 1928 Earthquake. Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodedetic Astronomy. p. 141-148.

5. Спиридонов Х., А. Орев, А. Гиков, Г. Желев, Н. Николова. Наблюдения върху свлачището при с. Чакърци, Кърджалийско, Източни Родопи. Сб. Доклади на Балканска научно-практическа конференция "Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони". Враца. 2000. стр. 465-477.

6. Спиридонов Х., Н. Георгиев. 2001. Изследване на неотектониката и геодинамиката на България. Сб. Доклади “Геодезически, Фотограметрични и Спътникови Технологии – Развитие и Интегрирано Приложение”, стр. 381-390.

7. Георгиев Н., Х. Спиридонов. 2001. Методи за координатно привързване, ректификация и интерпретация на космически изображения. Сб. Доклади Юбилейна Научна Сесия
“40 Години от Първия полет на Човек в Космоса”. Т. 2. ВВВУ “Г. Бенковски”.
Д. Митрополия. стр. 150-160

8. Спиридонов Х., Н. Георгиев. 2001. Изследване на неотектониката и геодинамиката на България  (При използване на наземна и дистанционна информация). “40 години от първия полет на човек в Космоса”. Т. 2. ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, стр. 161-175.

9. Спиридонов Х., Г. Алексиев. 2002. Приносите на проф. Д. Яранов в областта на геоморфологията и неотектониката. Сб. Доклади от Научна конференция с международно участие в памет напроф. д-р Д. Яранов, Варна. стр. 26-32.

10. Спиридонов, Х., За егейската тектоника (по проф. Яранов от негови съчинения). Кн. “Доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов”, Варна, Т. 1., 2002, стр. 127-133.

11. Алексиев, Г., Х. Спиридонов. 2002. Денудационни повърхнини и тяхното морфостратиграфско значение. Сб. Доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Д. Яранов, Варна. стр. 117-126.

12. Маринова Р., Г. Алексиев, Х. Спиридонов, Г. Балтаков, Т. Кръстев, 2002. Национална геоморфоложка карта В М 1:100 000 (Принципи и методи за геоморфоложко картиране). Сб. Доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Д. Яранов. Варна. стр. 368-374.

13. Спиридонов Х. 2002. Денудационни повърхнини. География на България. Физическа география, Социално-икономическа география. Изд. Фор Ком, стр. 44-51.

14. Алексиев, Г., Х.Спиридонов, 2002. Мезозойска и неозойска геодинамична еволюция, Монография “География на България”. Физическа география, Изд. Фор Ком, стр. 93-98.

15. Спиридонов, Х., Н.Георгиев, 2002. Анализ на аерокосмическа и наземна информация в изследването на неотектониката и геодинамиката на Предбалкана и Стара планина. Кн. “110 години Въздухоплаване в България”, ВВВУ “Георги Бенковски”, гр. Долна Митрополия, стр. 140-150.

16. Спиридонов, Х., 2002. Неотектониката и нейното развитие в България. БАН, Проблеми на географията, 1-2, С., стр. 63-69.

17. Spiridonov H., Neotectonics and its Evolution in Bulgaria. International symposium and exhibition, New Surveying Instruments and technologies, 2002.

18. Spiridonov H, N. Georgiev, 2003. Study of the neotectonics and geodynamics of the republic of Bulgaria, 2003, Aerospace Research in Bulgaria, BAS S., vol. 17, pp. 84 – 97.

19. Георгиев, Н., Спиридонов, Х. Съвременни аерокосмически техники и технологии при дистанционното изследване на Земята. Научна сесия в Национален Военен Университет “В. Левски” гр. Шумен, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, Сборник научни трудове, ч. III, 2004, стр. 23– 40.

20. Spiridonov H., Remote Sensing in Bulgaria: State-of- the-Art. Доклад на конференция: The use of Space Technology: Opportunities and Challenger for South-Eastern Europe and Black Sea Region, 20-21 January 2005, Sofia.


 

 

 

 


горе