ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Тема на проекта:
PАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА ГЕО-БАЗА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕДРОМАЩАБНОТО КАРТОГРАФИРАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ И НАЗЕМНИ ДАННИ

Ръководител:
ръководител от българска страна: ст. н.с. II ст. д-р Евгения Руменина,
ръководител от гръцка страна: проф. Никос Силеос

Анотация:

Интензивното промишлено и технологично развитие, което се основава на краткосрочни перспективи за икономически растеж, е съпроводено със значителен риск от едностранчиво не балансирано използване на природните ресурси на земята. В този случай се нарушава екологичното равновесие на територията, като се дава предимство на технологични, индустриални инфраструктурни и икономически фактори. В резултат на това възникват конфликти в земеползването с различен аспект. Деградацията на природните ресурси е пряко следствие от тях. В дългосрочен план, подобен не балансиран подход не е в състояние да обезпечи устойчивото развитие на национално, регионално или локално ниво. Постоянно се засилва в пространството и времето дисбаланса между нарастващите човешки потребности и намаляващото количество и качество на природните ресурси и между растящите екологични проблеми и възможностите те да бъдат решени с минимални разходи на време и средства. Това налага разработването на редица международни програми за устойчиво управление на ландшафтите, особено след конференцията “За устойчиво развитие” в Рио Де Жанейро състояла се през 1992 г. Проектът е посветен на решаването на актуални въпроси, свързани с проблема за оценка на конфликтите в земеползването, тяхното оптимизиране и управление. Значимостта на тази тематика се определя и от създадения общоевропейски подход за опазване и устойчиво използване на природните ресурси. Той е залегнал в основата на “Общоевропейската стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие”, тема 6 „Околна среда”, дейност „Устойчиво управление на ресурсите” на Седма рамкова програма на ЕС и др.

Конфликтите в земеползването представляват сложно системно явление, интегриращи социални, икономически, екологически и правни проблеми. Техният анализ и оценка са едни от основните критерии за устойчивото развитие на територията. Това е сравнително ново направление в природните науки. Под конфликт в земеползването се разбира ситуация, която води до нарушаване на нормативно установеното /определените/ състояние на природната среда и причиняваща вреда или щета на който и да е от отраслите или дейностите в земеползването или препятства неговото развитие.

Основна цел на предложеният проект е да се разработи и апробира модел на гео-база данни за целите на едромащабното картографиране на конфликтите в земеползването предизвикани от добивната промишленост с използване на дистанционни и наземни данни. Тази цел се базира на хипотезата, че за нуждите на устойчивото управление на дадена териториална единица е необходимо всички признаци на конфликти в земеползването предизвикани от добивната промишленост да бъдат представени чрез единна класификационна скала.

Целта на проекта изисква разработвания модел на гео-база данни да бъде приложим за територията на България и Гърция на местно ниво като предоствя възможност за разширяване до национално и регионално ниво. Предвижда се разработеният модел да се апробира за територията на землището на район Нови Искър, Столична община, България и на част от водосбора на р. Струма, североизточно от Солун, Гърция.

Сложното по своята същност и характер изследване изисква използването на многообразни по вид, съдържание и насоченост данни. Необходимо е да се събере, обработи, анализира и обобщи значителна по обем информация, извлечена от традиционни и съвременни високотехнологични източници, за да може да се изгради географска база данни за целите на изследването.Това налага при съставянето на модела на организация на гео-базата данни като основни да бъдат използвани геоинформационните технологии включващи географските информационни системи и технологиите за обработка на данни от дистанционните изследвания на Земята и ландшафтното планиране и картографиране.

Публикации:

 

Roumenina, E., N. Silleos, G. Jelev, L. Filchev, L. Kraleva, Designing A Spatial Model of The Dynamics of Land-Use Conflicts Caused by Uranium Mining Industry Using Remote Sensing and Ground-Based Methods. Proceedings, “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS’2007” with International Participation, 27-29 June 2007, Varna, Bulgaria p. 179-184. (pdf)

 


За контакт:

Тел.:  359 (02) 979 33 49
Факс:  359 (02) 981 33 47
E-mail: 
roumenina@space.bas.bg, silleos@agro.auth.gr