ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Тема на проекта:
Геоекологични изследвания на опасни природни процеси с използване на дистанционни и наземни методи и геоинформационни технологии

Ръководител:
ръководител от българска страна: гл.ас. Александър Гиков,
ръководител от руска страна: ст.н.с. д.г.м.н. Владимир Макаров

Анотация:

Договор с Институт по геоекология – РАН 

 

За рационалното използване на природните ресурси и за изучаването на опасните природни процеси е необходима информация за състоянието на геоморфоложките комплекси, които са основен компонент на ландшафта. Разработването на нови методи и технологии за тази цел се мотивират от качествено новите възможности, които предоставят цифровите методи за обработка на изображенията и геоинформационните системи.

Разработването на унифицирани модели на геобази данни за различни приложения е едно от най-актуалните направления в световната геоинформатика. Създаването и внедряването на модел за геобаза данни в реалния процес на изследване на геоморфоложките комплекси и опасните природни процеси ще бъде качествено нов етап в геоморфоложките изследвания и екологичния мониторинг в България. До настоящия момент при тези изследвания се използва само частично аерокосмическа информация, а ГИС - основно като средство за оформяне и отпечатване на тематични карти. Този проект за първи път предлага за тези цели интегрирано използване на ГИС и аерокосмическите технологии с наземното геоморфоложко картиране. Същевременно е предвидено проектирането и изготвянето на функционираща геобаза данни с включен аерокосмически сегмент, която е многофункционална и отворена и може да се използва за различни цели при изследването на природната среда, нейната антропогенизация и екологичния мониторинг.

Като част от работната програма на предложения проект е и разработването на пилотна система за екологичен мониторинг в антропогенизирана среда, подложена на рискови природни процеси и внедряване на методика за оперативна оценка на последствията от стихийни бедствия и аварии.

Съставянето на геоморфоложки интерпретационнен каталог за дешифриране на аерокосмическите изображения, основан на използване на текстурния анализ на изображенията и индикационното дешифриране, както и на ръководство за изследването на геоморфоложките комплекси и опасните природни процеси с използване на геоинформационни технологии биха били от голяма полза за стандартизиране на изследванията в тази област, а също и за целите на обучението по геоморфология, дистанционни изследвания и ГИС.

 


За контакт:

Тел.:  359 (02) 979 33 45
Факс:  359 (02) 979 33 44
E-mail: